Medlemsportræt: Thomas Tornerup, digital direktør hos Discovery Networks

Medlemsportræt: Thomas Tornerup, digital direktør hos Discovery Networks

Thomas Tornerup har en bag­grund i mediebranchen, hvor han gen­nem mere end 10 år har fokuseret på udvikling af dig­i­talt fun­derede B2B og B2C pro­duk­ter samt på inklud­erende ledelse i selvstyrende teams.

1. Hvad dri­ver dig til at ville bygge nye virksomheder?

Ulti­ma­tivt at omsætte idé, kon­cept, for­ret­nings­planer og tests af pro­duk­ter til reelle lanceringer (baseret på bruger-input og min­i­mum viable prod­uct prin­cip­per) og siden­hen over­skuds­givende for­ret­ning. Herun­der at organ­is­ere, sætte mål samt facilitere effek­tive processer. Ans­varlighed og åben­hed er vigtige ingredienser.

2. Hvad har været dine største læringer inden for dig­i­tal forretningsudvikling?

Lyt til brugerne — inkludér dem i udviklin­gen og test så tidligt som muligt i et ultra sim­pelt, gerne omkost­nings­frit, setup om der er en sub­stantiel efter­spørgsel fra mål­grup­pen. Inden egentlig udvikling sættes igang. Opstil tydelige pro­dukt– og for­ret­ningsmæs­sige mål­sæt­ninger, og gå i et afgrænset marked (eksem­pelvis geografisk) med et ‘min­i­mum viable prod­uct’ — lyt fortsat/altid til feed­back fra brugerne og udvikl og skalér der­fra hvis idéen viser sig bæredygtig. Vær ind­stil­let på at afvikle idéer der ikke viser sig bæredygtige!

3. Hvilke råd vil du give videre til andre, der skal igang med at bygge virksomheder?

Investér tid i at ansætte tal­ent­fulde medar­be­jdere med de rigtige kval­i­fika­tioner, og ikke mindst den rette ind­still­ing. Sæt den rigtige organ­i­sa­tion med udgangspunkt i at team’et / teams’ene skal være selvstyrende. Skab ram­merne for en trial and error kul­tur baseret på bruger-indragelse, tillid, ans­varlighed og nys­ger­righed. Kort sagt; “Engage your cus­tomers & Empower your employees”

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her