Medlemsportræt: Søren Rosengaard, passioneret kommerciel forretningsudvikler

Medlemsportræt: Søren Rosengaard, passioneret kommerciel forretningsudvikler

Søren Rosen­gaard har en bag­grund i tel­e­branchen, hvor han i godt 10 år har fokuseret på strategi, inno­va­tion og kom­mer­ciel trans­for­ma­tion mod nye dig­i­tale forretningsmodeller.

1. Hvad dri­ver dig til at ville bygge nye virksomheder?

Jeg elsker energien i det tætte samar­be­jde i en startup. Alle er dybt afhængige af hinan­den og stoler på hinan­dens kom­pe­tencer. Det er man ganske enkelt nødt til. Efter mange år i tel­e­branchen, hvor en pro­duk­tudviklingscyk­lus let kan tage flere år, er det meget befriende. De resul­tater, der skabes på kort tid i en startup er imponerende og meget inspirerende.

2. Hvad har været dine største læringer inden for kommercialisering?

Helt klart, hvor afgørende det er, at forstå kun­dens behov. Hvis du ikke knivskarpt forstår, hvad det er, som kun­den reelt efter­spørger, er der stor risiko for, at du ender med at tage udgangspunkt i dit pro­dukt og dine egne forestill­inger om, hvad der er pro­duk­tets USP´ere. Og sørg for at få kun­dens feed­back igen­nem hele pro­duk­tets livs­cyk­lus og vær parat til at tilpasse det løbende.

3. Hvilke råd vil du give videre til andre, der skal i gang med at bygge virksomheder?

1. Sørg for at omgive dig med de rigtige folk. Din suc­ces står og falder ved, om du har valgt at omgive dig med de rigtige men­nesker. Det har jeg erfaret på egen krop flere gange. Det gælder om at lære af disse erfaringer. Gode såvel som dårlige erfaringer. Og du skal også kunne kigge indad i denne pro­ces. Hvad kunne du have gjort anderledes? Og så på den bag­grund skabe et bedre afsæt i næste forsøg.

2. Hold din virk­somhed, dit kon­cept, dit pro­dukt osv. så sim­pelt som muligt. Der er et utal af eksem­pler på virk­somheder og pro­duk­ter, der vil og kan det hele. Det er bare sjældent at de lykkes godt med det.

3. Vær opmærk­som på at skabe frem­drift. I de sen­este tre år har jeg forsøgt at være tro mod Lean Startup prin­cip­perne og MVP-tilgangen. Det er ikke altid, at de følges strin­gent i kam­p­ens hede, men hvis du løbende eval­uerer din til­gang i forhold til disse prin­cip­per, så vil du opdage, hvor hur­tigt man egentlig kan skabe afk­lar­ing om en for­ret­ningsidés kom­mer­cielle poten­tiale og få det omsat til et kon­cept og pro­duk­ter, der kan tages til markedet. Alt sam­men med fokus på kun­den samt et min­i­mums­for­brug af tid og ressourcer.
 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her