Medlemsportræt: Rasmus Ingemann, seniorkonsulent og partner i Implement Consulting Group

Medlemsportræt: Rasmus Ingemann, seniorkonsulent og partner i Implement Consulting Group

Ras­mus Inge­mann har en bag­grund i kon­sulentver­de­nen og har haft glob­ale roller i flere multi­na­tionale virk­somheder. Han har arbe­jdet med pro­ce­sop­ti­mer­ing og sys­tem­inte­gra­tion i primært pri­vate organ­i­sa­tioner i hele Europa og har ledet mange store inter­na­tionale pro­gram­mer og pro­jek­ter. Ras­mus har gjort sine erfaringer i flere indus­trier, herun­der FMCG, med­ical, bev­er­ages, indus­trial prod­ucts indus­try, tele­com og finan­cial services.

Hvad dri­ver dig til at ville bygge nye virksomheder?

Jeg har i hele min kar­riere arbe­jdet med nyud­vikling, opti­mer­ing og analyse af markeds­be­hov. Jeg vil gerne invol­vere mig i start-up miljøet og være med til at bygge virk­somheder op fra bun­den, da der er en utrolig energi i inno­va­tion – for den enkelte, i de virk­somheder der skabes, og for samfundet.

Hvad vil du tage med fra man­age­ment con­sult­ing værktøjkassen?

Jeg kan bidrage med at skabe det rette markedsstrate­giske fokus for start-ups og nye virk­somheder. Sam­tidig kan jeg bib­ringe teamet med en stærk analyse– og mod­el­ler­ingstil­gang samt mine erfaringer med at lede store trans­for­ma­tioner blandt store Cor­po­rate virk­somheder. Jeg vil kunne facilitere et mål­ret­tet og inten­sivt for­løb til idéud­vikling, marked­s­analyse, pro­to­typ­ing, udvikling og søsæt­ning af initiativer.

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her