Medlemsportræt: Martin Oliver Mikaelsen, iværksætter og business angel

Medlemsportræt: Martin Oliver Mikaelsen, iværksætter og business angel

Mar­tin har bl.a. opbygget og solgt soft­ware virk­somhe­den Safe­track ApS, GPS track­ing af køretø­jer, til Track­u­nit og invester­ings­fondene Gold­man Sachs og GRO Capital.

Kort om dig selv — hvad er din baggrund?

Jeg har været iværk­sæt­ter de sid­ste knap 20 år, med fokus på soft­ware og hard­ware. Min bag­grund er egentlig en kort uddan­nelse som web­de­signer på et reklame­bu­reau, men jeg fandt hur­tigt ud af at min inter­esse lå på det tekniske og ikke det grafiske. Jeg elsker dog godt design, så jeg bilder mig selv ind at jeg har et godt øje for godt grafisk design af brugergrænseflader.

Moti­va­tion — hvad dri­ver dig til at ville bygge nye virksomheder?

Jeg motiveres af at arbe­jde sam­men med dygtige men­nesker, hvor vi sam­men tager en idé, som i virke­lighe­den er en meget lille del af en suc­ces, og sam­men skaber pro­duk­ter som en kunde i sid­ste ende er vil­lig til at betale for. Det kan lyde enkelt, men der er en kæmpe til­fredsstil­lelse. Processen hvor man i en tidlig fase får bekræftet at der er pro­dukt mar­ket fit, arbe­jder videre med sit pro­dukt og løbende tilpasser er jeg meget tilhænger af. Jeg elsker tiden hvor en virk­somhed har en stør­relse hvor man kan rea­gere hur­tigt og alle har en fornem­melse af at bidrage med noget substantielt.

Erfaringer — hvad har været dine vigtig­ste erfaringer som iværk­sæt­ter og sen­est som busi­ness angel?

Nu er mine erfaringer som busi­ness angel ikke så store, men jeg vil sige at mine vigtige erfar­ing som iværk­sæt­ter er følgende:

1. Det tager læn­gere tid end du tror – for­vent at det tager meget læn­gere tid at få suc­ces med sit pro­dukt end de første roadmaps og bud­get­ter foreskrev.

2. Sørg for at få hur­tig kunde/bruger feed­back – Jo læn­gere tid du sid­der med dit pro­dukt på kon­toret uden at have vist det til kun­der eller brugere, jo mere har markedet fly­t­tet sig når du endelig lancerer. Reid Hoff­mann, grundlæg­ger af LinkedIn har sagt det sådan her: ” If You’re Not Embar­rassed By The First Ver­sion Of Your Prod­uct, You’ve Launched Too Late”.

3. Rekrut­ter de bed­ste og nogen som ved noget du ikke er skarp på. Jo flere dygtige men­nesker du omgiver dig med, jo større er chan­cen for suc­ces. Rekrut­teringer behøver ikke være lokale. Udnyt at ver­den er blevet min­dre med inter­net­tets udbre­delse, så hvis ver­dens bed­ste inden­for dit felt sid­der i Polen, så er det ham du skal have fat i.

Råd — hvilke råd vil du give videre til andre, der også vil igang med at bygge virksomheder?

Det er bare at komme i gang. Dan­mark er for mig at se et fan­tastisk sted at bygge virk­somheder, i hvert fald hvis det drejer sig om soft­ware eller hard­ware startups.

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her