Medlemsportræt: Marianne Andersen, CEO & Entreprenør

Medlemsportræt: Marianne Andersen, CEO & Entreprenør

Fra elek­tron­ikin­geniør til CEO og entreprenør

Mar­i­anne Ander­sen har arbe­jdet i større inter­na­tionale virk­somheder i 25 år. Hun er uddan­net elek­tron­ikin­geniør, har en EMBA og har arbe­jdet med for­ret­ning­sud­vikling og udvikling af højte­k­nol­o­giske produkter/løsninger i mange år — og har rejst ver­den rundt mange gange.

Jeg har altid haft en entre­prenør i mig”, fortæller hun, “ Det start­ede for 25 år siden, da jeg havde en web­shop, hvor jeg sol­gte Provence­duge og –stof­fer. Jeg havde til dagligt at gøre med engangsar­tik­ler til hos­pi­taler, og havde lyst til at opbygge en web­shop med nogle mere glade pro­duk­ter. Det er 100% syn­ligt, hvis du gør noget godt eller skidt, når du er entre­prenør, og du er selv ans­varlig for strate­gien. Virker den ikke, ser du det med det samme.”

Siden har Mar­i­anne været med til at starte flere star­tups inden for udvikling og salg af MedTech løs­ninger samt kon­fer­encer inden for robot­ter og ny teknologi. I dag er hun CEO i to forskel­lige star­tups. “Jeg har altid nydt at være i de store virk­somheder, men jeg havde lyst til noget andet, og nu nyder jeg hver en dag som selvstændig. Jeg er med i Key­stones, da jeg synes det er herligt at netværke med andre ligestillede til spæn­dende møder, og hvor jeg kan dele ud af min lange erfar­ing inden for for­ret­ning­sud­vikling og mit glob­ale netværk inden for MedTech og robotter.

Mar­i­anne er også med i Open Entre­pre­neur­ship, et samar­be­jde mellem DTU, Aal­borg og Århus Uni­ver­sitet, IT Uni­ver­sitetet i Køben­havn samt Scion DTU – sid­st­nævnte begge med stor fokus på at skabe vækst i startup firmaer.

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her