Medlemsportræt: Maria Sundöf, business angel

Medlemsportræt: Maria Sundöf, business angel

Bag­grund

Jeg har stort set altid arbe­jdet med IT sys­te­mer og specielt med salg og imple­menter­ing af for­ret­ningssys­te­mer (SAP, Ora­cle, Infor) hos store virk­somheder både i Dan­mark og i udlan­det. Jeg start­ede min første kon­sulentvirk­somhed i 2008 op og i 2009 købte jeg mig ind i en større IT virk­somhed som bestod af 3 sel­sk­aber med forskel­lig fokus: udvikling af soft­ware til telein­dus­trien, busi­ness intel­li­gence samt app­lika­tions­drift og helpdesk. Jeg sol­gte min andel fra i 2013. Herefter start­ede jeg en kon­sulentvirk­somhed igen, som spe­cialis­erer sig i pro­gram og pro­jek­tledelse af store IT for­ret­ning­spro­jek­ter og som jeg stadig er aktiv i.

Moti­va­tion — Hvad dri­ver dig til at ville bygge nye virk­somheder og hvor­for har du valgt en busi­ness angel karriere?

Jeg vil bruge min viden og erfar­ing til at i fæl­lesskab med andre skabe resul­tater og dermed suc­ces­fulde virk­somheder. Jeg er af naturen meget teamor­i­en­teret og har en inderlig tro på at per­soner med forskel­lig kom­pe­tence og branchev­i­den kan gøre en ver­den af forskel for en virk­somheds udvikling. Sam­tidig lig­ger der en god udfor­dring for mig i at lære noget nyt og lære miljøet at kende. Der er foreløbig nogle fan­tastiske og utrolig imødek­om­mende per­soner jeg har mødt.

Sen­este erfaringer — ser vi tilbage på de sen­este måneder som busi­ness angel, hvad har så gjort størst indtryk på dig?

Den pas­sion som findes hos både star­tupvirk­somhed­erne og de inve­storer jeg møder. Den ægte inter­esse for at dele viden og lære nye per­soner at kende. Det har også gjort indtryk på mig at møde per­soner, som har arbe­jdet uden løn i flere år og som står på konkursens rand, men som kæm­per videre og tror på deres virksomhed.

Vigtig­ste læringer — hvilke vigtige erfaringer har du gjort dig som virk­somheds­byg­ger gen­nem karrieren?

  • Brug sim­ple planer og sørg for at eksekverin­gen er i top.
  • Sørg for at infra­struk­turen i virk­somhe­den er parat til vækst i form af sys­te­mer, processer etc. Hvis alle ved hvad de skal og hvor­dan så er det ikke svært at vokse og stadig kunne holde kvaliteten.
  • Vær god til at kom­mu­nikere tit og så alle forstår og ingen er i tvivl om hvad mål­sæt­ningerne er og hvor­dan vi når derhen.
  • Hold total styr på økonomien og specielt likviditeten.

Hvad er dine råd til en god ven eller kol­lega, der også vil i gang med at bygge virk­somheder lige­som dig?

  • Tro ikke at det er en dans på roser og at alt kom­mer af sig selv bare fordi du tror du har et godt pro­dukt eller en god service.
  • Sørg for at have de rigtige folk omkring dig som han råd­give og hjælpe.
  • Når man har sin egen virk­somhed har man stort et aldrig fri. Der er altid noget som skal ordnes.

Sørg for at det økonomiske grund­lag du starter på er så godt som muligt, og her tænker jeg også pri­vat. Det er ikke nemt at skabe noget godt og sam­tidig leve på den sid­ste krone.

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her