Medlemsindlæg: Facebook  er stadig en af de vigtigste redskaber for din virksomhed i 2018

Medlemsindlæg: Facebook er stadig en af de vigtigste redskaber for din virksomhed i 2018

Face­book, og deres plat­forme Insta­gram og Mes­sen­ger, åbnes hver måned af mere end to mil­liarder men­nesker, og Face­book alene åbnes dagligt af 1,37 mil­liarder men­nesker. Det gør Face­book til én af ver­dens største annon­ce­plat­forme, hvor en bruger i gen­nem­snit bruger 40 min­ut­ter om dagen. Hvilket er lig med utroligt meget tid til at vise annon­cer. Og selvom Face­book lige har meldt ud, at de piller ved deres algo­rit­mer igen, så er det begrænset, hvor meget ind­fly­delse dette vil få på annon­cerne, som er dét, vi vil adressere i denne post. Den organ­iske del (gratis­de­len) har længe været under pres, men om den sen­este opda­ter­ing bliver det sid­ste søm i kisten eller blot endnu et hårdt slag til den i forve­jen fejlende organ­iske del, er endnu for tidligt at spå om. Men denne post omhan­dler den betalte del, altså annon­cer, og her er der overord­net to ele­menter, der gør Face­book unikt.

  1. Skalérbarhed

Dét, der gør Face­book anderledes i forhold til f.eks. AdWords, er ska­ler­ings­graden. AdWords er delvist begrænset af, hvor mange søgninger, der kom­mer. Hvis dine annon­cer går godt, kan du ikke bare øge bud­get­tet og få flere til at søge. Uanset hvor meget du øger dit AdWords bud­get, så øger det ikke hvor mange, der efter­spørger dit pro­dukt. På AdWords trækker du folk, der allerede har et behov ind på din webshop.

Med Face­book har du mulighe­den for at skabe et behov. Face­book er en plat­form, hvor brugeren kan fordybe sig i con­tent i flere timer af gan­gen, og det giver dig en unik mulighed for at fortælle his­to­rier, dele billeder og film og skabe et behov og en lyst hos kun­den, så de bliver trygge ved dit brand og får lyst til at købe produktet.

Og hvis du kan gøre det, så står der altså to mil­liarder men­nesker og ven­ter på at se din annonce.

Det er der­for, vi siger, at ikke alle virk­somheder kan fun­gere på Face­book — men alle bør teste Face­book. For hvis det viser sig, at du kan skabe pos­i­tiv ROAS (Return On Ad Spend), så gælder det bare om at skalere.

Vi har arbe­jdet med star­tups, hvor vi, efter pos­i­tiv ROAS på de danske annon­cer, blot over­satte de bed­ste kam­pag­ner til 10 forskel­lige sprog og kørte den ud i Europa. Der er typisk 7–8 lande der fejler, men det bety­der til gengæld, at der er 2–3 markeder, der fra den første uge beg­y­n­der at tjene penge. Det er en helt fan­tastisk mulighed for et startup, og det viser noget om, hvilke markeder der er mest klar til dit pro­dukt. Der­foru­den får du et data­baseret grund­lag for, hvor du bedst bruger dine ressourcer.

  1. Data

Face­book er et dat­a­cen­ter uden lige, og du vil finde utrolig mange spæn­dende seg­menter; lige fra huse­jere, gode ven­ner af folk der snart har fød­sels­dag, first movers, job­brancher og inter­esser. Sam­tidig tillader Face­book, at du kan hente rap­porter på dine brugere (hvis du har mere end 1000) — dette tager ca. 15 min­ut­ter og så har du en rap­port omkring den demografiske opdel­ing af dine brugere, hvad de kan lide, om de er i et forhold, hvor høj uddan­nelse de har og meget mere. Det er fantastisk!

Men du kan også bruge dine annon­cer til at danne dig et overb­lik over, hvem dine kun­der er. Her har du mulighed for at splitteste USP’er, forskel­lige pro­duk­ter, forskel­lige inter­esser, kom­mu­nika­tion, land­ing pages osv. Alt dette er data, du kan få inden for et par dage med et rel­a­tivt lille bud­get. Det er én af de ting, vi spe­cialis­erer os i hos www.themarketingguy.dk, hvor vi gerne siger, at 15.000 kr. er nok til at give dig svar på de splittests, der nævnes herover — og det er altså med valid data og ikke bare et par enkelte inter­ak­tioner hist og her.

Vi kan altså kon­klud­ere, at Face­book er en plat­form, som kan lære dig utrolig meget om dine kun­der. Sam­tidig kan den skabe et behov og skalere omsæt­nin­gen. Der­for synes vi, at den fort­jener titlen som ver­dens bed­ste annon­ce­plat­form og ét af de vigtig­ste red­sk­aber for alle virk­somheder i 2018.

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her