MEDLEMMER

Erhvervsledere, busi­ness angels og serie-iværksættere

Mere end 270 ild­sjæle har allerede taget springet.


Antal medlem­mer 

Kvar­talsvis udvikling i medlem­san­tal fra
1. kvar­tal 2017 til 2. kvar­tal 2018.
 

Lande

Medlem­merne er bosid­dende
i 15 forskel­lige lande.

Total invester­ingska­pacitet

100.000 timer + 90 mio. kr.Medlem­sind­b­lik

Vi har etableret en LinkedIn-gruppe kun for Key­stones medlem­mer til intern kom­mu­nika­tion og samar­be­jde mellem medlem­merne. Kun medlem­mer har adgang til gruppen.

 

Se medlems­grup­pen her


Dygtige, sym­pa­tiske og kom­pe­tente men­nesker, der står bag. Jeg håber på, at jeg i mit medlem­skab af Key­stones kan møde nye men­nesker, virk­somheder og lære nyt.

- Thomas Marschall

 Jeg blev først bek­endt med Key­stones her i for­som­meren, og straks syntes jeg, at det lød spæn­dende og som et godt ini­tia­tiv. Man har mulighe­den for at møde mange forskel­lige mennesker.

- Jør­gen A. Horwitz


Da det er min første invester­ing i Key­stones, og hvor jeg ikke selv er aktiv i den daglige for­ret­ning, så har der været en masse at lære; bl.a. omkring syndikering.

- Claus Møldrup


Key­stones netvær­ket er et godt udgangspunkt for kon­takt med virksomheder

- Jes­per Jacobsen

 


Star­tups are inex­pe­ri­enced in terms of fund­ing. They need assis­tance and sup­port to go through the process at a rea­son­able cost. There­fore the expe­ri­ence from Key­stones or Key­stones mem­bers are key to drive this process effectively

- Eric Grignon