Master class hos Finansrådet

Master class hos Finansrådet

Key­stones afholdte i samar­be­jde med  Fonden For Entre­prenørskab og Finan­srådet i dag en mas­ter class for unge iværk­sæt­tere. I den forbindelse var 20 af de start-ups der i 2014 mod­tog Mikrole­gater fra Fonden For Entre­prenørsk­abs var inviteret til at blive klogere på vær­dian­sæt­telse, kap­i­tal anskaf­felse, sam­men­sæt­ning af team og kom­pe­tencer mm.

Senere på dagen var flere busi­ness angels inviteret til at netværke med de unge virk­somheder, hvo­raf kort præsen­terede for inve­stor­erne. Et enkelt virk­somhed var udvalgt til en ”live deal-making” seance, hvor iværk­sæt­ter og busi­ness angel Per Møller diskuterede vær­dian­sæt­telse af virk­somhe­den, kap­i­tal­be­hov og fremtid­splaner. Efter hård facili­ter­ing af Jan kom invester­ingsaf­talen i hus. Afs­lut­ningsvis blev der forhan­dlet på livet løs og afte­nens bed­ste invester­ing blev kåret.