Kontroversielle undersøgelser: Er en co-founder virkelig så afgørende?

Kontroversielle undersøgelser: Er en co-founder virkelig så afgørende?

DEBAT. Det er efter­hån­den kon­sen­sus blandt inve­storer, at “to hov­eder er bedre end ét”. At én eller flere med­s­tiftere er afgørende for en virk­somheds over­levelse og suc­ces, så “solo­prenører” burde have dårligere chancer, måske især hos inve­stor­erne. Men før du afviser den næste énmand­shær i rækken, så læs videre. Under­søgelser udfor­drer de gamle forestill­inger med rå empiri.

 

En 2018-analyse fra Væk­st­fonden viser, at danske inno­va­tion­s­miljøer, busi­ness angels og ven­ture fonde primært investerer i teams med 2,4–2,6 stiftere. Ser vi udlands, så er Google, Apple, Microsoft, Intel, Youtube, Skype, Yahoo, Ora­cle, Gilt, Yelp, Face­book, Twit­ter nogle over­be­visende eksem­pler på suc­ceser, som havde to eller flere med­s­tiftere. Hvad angår iværk­sæt­teres suc­ces er også Key­stones store for­t­alere for founder-teams. Vi har fak­tisk udråbt solo-stifteren til én af mange syn­dere: 16 klas­siske fares­ig­naler. Det byg­ger vi på prak­tiske erfaringer samt under­søgelser — f.eks. Startup Genome Report 2011, der har analy­seret over 650 inter­net­star­tups. De kon­klud­erer bl.a.: “solo founders take 3,6x longer to reach scale stage com­pared to a found­ing team of 2 and they are 2,3x less likely to pivot”. Med andre ord: to med­s­tiftere er 3,6 gange hur­tigere om at nå væk­st­fasen end én stifter.

 

“Alle for én. Én for alle” ver­sus “The power-of-one”

En Sil­i­con Valley-anekdote joker om de tre H’er som afgørende for vinder-DNA’et:

# Hack­eren: den tekniske, ingeniør eller IT-type som byg­ger pro­duk­tet
# Hus­tleren: den kom­mer­cielle som sæl­ger pro­duk­tet
# Hip­steren: designeren som ind­pakker pro­duk­tet og skaber kundeoplevelser

Det er sjældent, at én per­son besid­der alle tre egen­sk­aber, så der­for er de vigtige at have med i teamet. Men bety­der det, at de tre helte nød­vendigvis også skal eje en tred­jedel hver?

Forde­lene ved at have en med­s­tifter er f.eks.: fordel­ing af ans­var, risiko, udgifter og tids­bud­get, min­dre stress og ensomhed, mere tryghed, stærk moralsk støtte, kom­ple­men­tære evner, ligeværdig spar­ring, dvs. flere vel­gen­nemtænkte beslut­ninger, musketer-ånd, bedre inci­ta­menter i teamet, bedre chancer hos inve­stor­erne, der typisk fore­trækker founder-teams. Og lis­ten fortsætter.

Ulem­per er der også. F.eks. det fork­erte match, lang­som­mere beslut­ningstagn­ing, dårligere beslut­ning­sevne, besværligere at dele ud af ejer­skab til nye inve­storer (og min­dre at dele ud af), inter­essekon­flik­ter og inter­per­son­elle udfor­dringer. Hvert andet ægteskab ender med en skilsmisse. Skulle det være meget anderledes for for­ret­ningsre­la­tioner, hvor parterne desu­den er under et mas­sivt pres? Er musketer-eden utopi? Hos Key­stones har vi set mange star­tups, der har lidt ned­er­lag grun­det dis­put­ter i founder-teamet, så vi anerk­ender problemstillingen.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together
- Afrikansk ordsprog

Det siger forskerne

Ifølge et forskn­ingsstudie af Green­berg og Mol­lick 2018 vil virk­somheder startet af solo-stiftere over­leve læn­gere end de med teams. De hævder, at en udpræget bias mod solo-stiftere har taget over­hånd og at opfat­telsen af solo-stiftere byg­ger på vanetækn­ing snarere end på fakta.

The view that teams are supe­rior to indi­vid­u­als has become so per­va­sive that it has become gospel among experts in the entre­pre­neur­ial ecosys­tem as well”, skriver forskerne.

De kon­klud­erer, at solo-stiftere har 2,5 gange større chance for at opnå en “ongo­ing for-profit ven­ture” end teams med 2 eller flere stiftere. Desu­den er graden af alskens sociale frik­tioner i founder-teams under­vur­deret i den eksis­terende lit­ter­atur. Resul­taterne er baseret på en online analyse besvaret af 7788 star­tups fra crowdfunding-platformen Kickstarter.

Læs forskn­ingsar­tiklen her

Det siger en af ver­dens største startup-databaser

Også Chrunch­base har allerede tilbage i 2016 testet soloprenør-myten på deres enorme data­base. De kon­klud­erer, at halvde­len af alle star­tups, der har haft suc­ces med at rejse kap­i­tal samt exits, bestod af solo-stiftere. Kun en tred­jedel bestod af to stiftere og 15% af tre stiftere. Resul­taterne er baseret på et dataudtræk af 7348 virk­somheder fra Chrunchbase-databasen.

Læs artiklen her

Diskus­sioner

Hvad skal suc­ces måles på? Lev­edygtighed, udvikling­shastighed, evnen til at rejse kap­i­tal, evnen til at opnå omsæt­ning, salg af virk­somhe­den eller børsnotering?

Hvilket data­grund­lag er repræsen­ta­tivt? Kick­starter er typisk fysiske  gad­gets og consumer-produkter. Kan kon­klu­sion­erne fra Green­berg og Mol­licks studie om denne gruppe over­føres direkte til andre typer star­tups, scale­ups og uni­corns inden­for f.eks. B2B og online services?