Kommercialisering af MedTech er ikke bare lige – her er eksperternes råd

Kommercialisering af MedTech er ikke bare lige – her er eksperternes råd

MedTech Mar­ket­ing er red­sk­a­bet, der fre­mover kan bidrage til en virk­somheds yderligere suc­ces. MedTech Mar­ket­ing i forbindelse med star­tups han­dler om:

  1. Sikre at der er et attrak­tivt marked som grobund for en sund forretning
  2. Forstå hele for­brugsmøn­steret og beslut­ning­sprocesser for opti­mal posi­tioner­ing og implementering
  3. Vide at et pro­dukt ikke sæl­ger af sig selv – det kræver en grund­ing go-to-market plan

En helt ny under­søgelse udført af CBINSIGTHS (læs her) fremhæver, at et man­glende behov i markedet er den hyp­pig­ste årsag til, at opstartsvirk­somheder fejler. Netop dette emne synes at vende tilbage gang på gang som en boomerang. Det er en kerneud­for­dring på tværs af mange brancher og også inden for MedTech.

Keystones-medlem og MedTech-ekspert Char­lotte Piester ser, at “man­glende markeds­be­hov” i høj grad er en udfor­dring i MedTech-brancen. MedTech branchen er en utrolig kreativ og pro­duk­tiv branche for nye ideer, hvor­for dette her med at sikre sig, at man kender til markedet, ofte viser sig at være yderst udfor­drende. Det skal der laves om på og der­for har Char­lotte og hen­des part­ner, Mar­i­anne Rosager, for­fat­tet bogen ”MedTech Mar­ket­ing”, hvor de deler mange års erfaringer samt cases om netop kom­mer­cialis­er­ing af MedTech-virksomheder lige fra ”startup til corporate”.

Hen­rik Har­boe, iværk­sæt­ter og læge, siger om bogen: “Den unikke egen­skab ved denne bog er den kom­plette præsen­ta­tion af, hvor­dan MedTech pro­duk­ter kom­mer til ver­den, fra idé til design, udvikling, test­ning, doku­men­ta­tion og gen­nem markeds­føring og suc­ces.”


Hvad kræver det at blive suc­ces­fuld i MedTech-branchen?

Dette er et af bogens hov­ed­spørgsmål. Ét af mange svar i bogen er netop dét at kunne forstå dit marked og markedets behov — og det er ikke bare over­fladisk - men virke­lig forstå markedet. I hele bogen er markedets behov, samt den værdi den aktuelle inno­va­tion bib­ringer til markedet, sat i rela­tion til indus­triens lovkrav en kon­stant, og der gives værk­tø­jer til at iden­ti­fi­cere et marked for en tilgæn­gelig og skalér­bar for­ret­ningsmu­lighed. Herun­der hvor­dan man iden­ti­fi­cerer markedets behov og iden­ti­fi­cerer, hvem kun­derne er. Bogen byder på et konkret red­skab med afsæt i en kom­mer­ciel ”gap analyse” der effek­tivt kan bidrage til fokus og pri­or­i­ter­ing. Heru­dover arbe­jder bogen med, hvor­dan evi­dens er essen­tiel at kunne beherske, så ”det, du fortæller kun­den, har du også beviset for” – netop igen er en af de særlige kom­pe­tencer, som skal beherskes i MedTech branchen.

4 typiske faldgruber

I MedTech branchen er time-to-market, sal­gskurver og det at være på forkant med konkur­renterne både udfor­drende og kom­plekst på grund af:

- Øgede lovkrav og skif­tende betalerstrukturer

- Pres på sund­hed­sudgifter og refusion

- Behovet for højt spe­cialis­erede kom­pe­tencer og værdibaserede beviser

- Behovet for opti­male dig­i­tale og analoge overve­jelser i mar­ket­ing mixet, der alle er dyre ele­menter, der kræver strin­gent fokus og prioritet

Så hvis du er på udkig efter en klar, ligetil, omkost­ningsef­fek­tiv og struk­tur­eret pro­ces, tilby­der denne bog en ny MedTech-model, der adresserer branchens udfor­dringer ved at lede dig hele vejen fra idé­generering til markedssucces.

Bogen sæt­ter MedTech i fokus og bidrager til ska­belsen af ​​et fælles sprog, som branchen generelt man­gler … Case-studier gen­nem hele bogen sæt­ter de mange emner op i kon­tekst på en kon­struk­tiv måde.” Niels Ole Ander­sen, tilsynsekspert

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her