Landsmødet for de danske business angel investorer

Kapitalrejsning: Hitraten er tårnhøj, når iværksætterne fisker hos forretningsenglenes millioner

PRESSEMEDDELELSE
4 ambitiøse nye virk­somheder fik kap­i­tal fra i alt 25 dedik­erede inve­storer ombord, da de præsen­terede deres for­ret­nings­planer på det årlige møde for danske busi­ness angels. Om få dage flokkes de kap­i­tal­stærke typer igen om de nye guldægs gunst, når de myl­drer til 2018-årsmødet i Odense 16. maj. Det gælder om ikke at gå glip af gul­drand­ede milliard-exits. Og der­for gælder det også om at møde de rette med­in­ve­storer, så mor­genda­gens vin­dervirk­somheder sam­men kan rejse væk­stkap­i­tal til global ekspansion.

 

De holder sig ofte uden for ram­pel­y­set, men i kulis­sen spiller Dan­marks mere end 4000 busi­ness angels en særde­les cen­tral rolle, når nye virk­somheder og nye jobs bliver skabt. 10.000 danske virk­somheder med i alt 100.000 jobs har pri­vate inve­storer i ryggen.

Busi­ness angels bidrager med meget mere end kap­i­tal, men også med ind­sigt, erfar­ing, netværk og evnen til at få øje på de blinde vin­kler hos iværk­sæt­tere, når de giver strate­gisk spar­ring til stiftere og direk­tion”, fortæller en af arrangør­erne, Jes­per Jarl­bæk, for­mand for Dan­ish Busi­ness Angels.

Ons­dag d. 16 maj inviterer nøgleak­tører og netværk for busi­ness angels og invester­ings­fonde i Dan­mark for femte år i træk til årsmøde i Cor­tex Lab i Odense. Arrangør­erne er Dan­Ban (Dan­ish Busi­ness Angels), Busi­ness Angels Syd­dan­mark, SDU Cor­tex Lab, Key­stones og Invest in Odense. Even­ten bakkes op af spon­sor­erne Danske Bank, nHack, The Hub og Væk­st­fonden.

Syn­dik­er­ing er succesopskrift

I år vil vi sætte skarpt fokus på inter­na­tion­alis­er­ing og det fænomen, at inve­storer ”sple­jser” til en større invester­ing, kaldet syn­dik­er­ing. Pro­gram­met byder bl.a. på spæn­dende oplæg, debat­ter, præsen­ta­tion af lovende invester­ingsmu­ligheder, investor­forhan­dlinger og en masse net­work­ing,” siger CEO Ken­neth Larsen fra Keystones.

Ver­dens dygtig­ste busi­ness angel, kåret i 2017, Peter Cow­ley, der har investeret i mere end 45 star­tups deler sin suc­ce­sop­skrift med delt­agerne på årsmødet, hvor han fortæller, hvor­dan katas­tro­fale investeringer bedst undgås.

Hvem der her i Dan­mark kan kalde sig den dygtig­ste til at investere sine egne penge i de rette virk­somheder, vil blive afs­løret 16. maj i Odense, når Årets Busi­ness Angel 2018 bliver kåret.

På årsmødet kåres desu­den vin­deren af Nordic Angel Pro­gramme, som er det hidtil største nordiske og baltiske samar­be­jde mellem busi­ness angels. Pro­gram­met kul­minerer i en invester­ingsmu­lighed på op til 250.000 euro i en eller flere af de bed­ste star­tups i Nor­den & Baltikum.

Rønt­gen­blik på investorlandskabet

Til even­ten får delt­agerne ind­sigt i en dugfrisk analyse med kon­tante fakta om det danske busi­ness angels land­skab anno 2018. En tilsvarende under­søgelse i 2017 viste, at alene DanBan-netværkets godt hun­drede medlem­mer havde investeret sam­men­lagt 170 mil­lioner kro­ner i 192 virk­somheder med vækstpotential

14 inve­storer på én dag

Stifter af Radi­cover, Enrico Kaars­berg, kom gen­nem screenin­gens nåleøje og fik adgang til at pitche på årsmødet i 2017. Han gik der­fra med en aftale med 14 inve­storer, der gik sam­men om at investere op til tre mil­lioner kro­ner i Radi­cov­ers vækst.

Det var tydeligt at mærke, at der var noget på spil både blandt inve­storer og kap­i­tal­sø­gende. For begge parter er det jo en kæmpe gen­vej til det rette match. Helt klart en unik plat­form. Hos Radi­cover har investerin­gen ført til ansæt­telser og lancer­ing af nye pro­duk­ter på flere markeder, lige­som vi nu nyder stor gavn af at have fået etableret en pro­fes­sionel, erfaren bestyrelse der inklud­erer et par af de meget engagerede inve­storer,” fortæller Enrico Kaarsberg.

Vær­dien i at komme på radaren

CEO i Bookingabus.com, Hasse Erik­sen vandt en sms-konkurrence blandt delt­agerne som dagens bed­ste pitch og fik hen­ven­delser fra mere en 10 inve­storer efter sin pitch. Han finder det særde­les nyt­tigt, at ”eng­lene” organ­is­erer sig i netværk.

Netværkene sparer tid for begge parter og skabe nye kon­tak­ter, du ellers nok ikke ville have fået. Det han­dler jo om at finde ud af, hvilke 10 af de 100 inve­storer, der er ser­iøst inter­esserede i at investere i vores virk­somhed. Her slip­per vi for at arran­gere 100 en-til-en-møder med poten­tielle inve­storer. Busi­ness angels forhører sig ofte hos andre medlem­mer af BA-netværket, før de investerer. Der­for er det en rigtig god idé at blive eksponeret for den mål­gruppe på årsmødet og efter­lade et pos­i­tivt indtryk,” siger Hasse Erik­sen, som nogle måneder senere rejste kap­i­tal fra et medlem af Dan­ish Busi­ness Angels netværket.

Fotos fra Busi­ness Angels Årsmøde 2017

Uddy­bende interviews

Sisse Melsen, Dan­Ban
Jes­per Jarl­bæk, for­mand for Dan­ish Busi­ness Angels
Ken­neth Larsen, Key­stones
Michael Hansen, Invest in Odense
Anders Riis, stifter, Swi­ipe Pay­ments ApS (pitcher årsmødet 2018) +45 4242 4232

 

Presseakkred­i­ter­ing

Der er et min­dre antal presse­bil­let­ter til even­ten. Kon­takt arrange­mentets PR-koordinator Malene Grouleff: +45 28915809, malene@grouleff.it