Kap­i­tal­guiden

Søger du risikovil­lig kap­i­tal til din virk­somhed? Vejen op ad den finan­sielle fødekæde er hård og kræver ind­sigt i et vok­sende udvalg af finan­sier­ingsmu­ligheder. Neden­stående guide har til for­mål at give dig det rette overb­lik og en bedre start på kapitaljagten.Typiske fald­gru­ber under kapitaljagten

 •  Jagt på fork­ert investorkategori 
 • Kap­i­tal­be­hov og værdis­æt­ning umulig­gør succes 
 •  Kuld­se­jlede forhandlingsprocesser 

INNOVATIONSMILJØER & FONDE

  STADIE:
  Forskn­ing, idé, prototype

  TYPISKE KRAV TIL DIT PROJEKT:

 • Ny teknologi med højt ind­hold af viden. Gerne i udviklingsfasen 
 • Udvikling skal føre til produkt 
 • Stort markedspo­ten­tiale og skaleringsmuligheder
 •  Skal kunne beskyttes/patenteres 
 • Virk­somhe­den (CVR nr.) er enten min­dre end 12–18 måneder gam­melt eller har en omsæt­ning på max 50.000 kr.
 •  Iværk­sæt­terens gæld til det offentlige er på max 100.000 DKK
 •  Virk­somhe­den har adresse og hov­edak­tiviteter i Danmark 
 •  

  TYPISK INVESTERINGSBELØB

  Ca. 2 mio. DKK

  Mulighed for ekstra kap­i­talind­skud senere. I alt ca. 200 M DKK pr. år.


NETVÆRK & CROWDFUNDING

  STADIE:
  Udvikling, proof-of-concept, proof-of-sale

  TYPISKE KRAV TIL DIT PROJEKT:

 • Fysisk hånd­gri­beligt og/eller nemt forståeligt produkt/service
 • Løser et prak­tisk hverdagsprob­lem eller udækket behov 
 • Kan kom­mu­nikeres kreativt, pro­fes­sionelt og ofte også humoristisk 
 • Du har et bredt og stærkt netværk, der kan aktiveres
 • Du og/eller dit team har en per­son­lig pro­fil, der appellerer bredt

 • TYPISKE BIDRAGSBELØB:
  Reward-crowdfunding: 40.000 DKK
  Låne-crowdfunding: 750.000 DKK
  Egenkapital-crowdfunding: 2 mio. DKK 

  Dette er yderst grove esti­mater og gen­nem­snitlige tilskudsstør­relser kan variere kraftigt på tværs af pro­jek­tkat­e­gorier, lande og plat­forme. Læs mere her.


PLATFORME

Reward-crowdfunding:

Kick­starter (USA)
Indiegogo (USA)
Booomerang (Danmark)

Låne-crowdfunding:

Lendino (Dan­mark)
Flex­fund­ing (Dan­mark)
Lend­ing­Club (USA)
Fund­ing Cir­cle (Eng­land)

Egenkapital-crowdfunding:

Crowd­cube (Eng­land)
Fund­ed­ByMe (Sverige)
Inves­dor (Fin­land)
See­drs (Eng­land)
Com­panisto (Tysk­land)
Sym­bid (Hol­land)
Seed­match (Tyskland)


BUSINESS ANGELS

  STADIE:
  Proof-of-business

  TYPISKE KRAV TIL DIT PROJEKT:

 • Dit kap­i­tal­be­hov er på 0,5–5 mio. DKK — åbent for syndikeringer 
 • Har en vær­dian­sæt­telse typisk på 2–5 mio. DKK — som regel under 15 mio. DKK
 • Ofte inden­for inve­storens eget faglige domæne 
 • Ofte baseret inden­for en times kørsel fra investor
 • Mulighed for at investor kan få en aktiv rolle (oftest bestyrelse)
 • Sandsyn­lig afkast/exit-muligheder lig­ger inden­for en over­skuelig tidshorisont
 • I opstarts– eller væk­st­fasen med behov for kap­i­tal og kom­pe­tencer til markedsudvikling
 • Har omsæt­ning og gerne niveau 1–10 mio. DKK
 • Har et solidt væk­st­po­ten­tiale og et godt ledelsesteam

 • TYPISK INVESTERINGSBELØB:

  100.000 DKK — 2 mio. DKK 


VENTUREFONDE

  STADIE:
  Ska­ler­ing

  TYPISKE KRAV TIL DIN VIRKSOMHED:

 • Skalér­bare teknologi/vækstvirksomheder med højt potentiale
 • Stærk teknolo­gien og stærkt man­age­ment team
 • Bevist per­for­mance f.eks. 5 mio. i omsæt­ning eller team med stærk track record
 • Klar til at afgive mange kontrol-, profit– og ejerrettigheder
 • Investerin­gen skal give et højt afkast: 20–50% pr. år
 • Sandsyn­lig exit-mulighed inden­for 3–7 år via IPO, tradesale
 •  

  TYPISK INVESTERINGSBELØB:

  5–10 mio. DKK