Vi matcher inve­storer med virk­somheder, der har et ambitiøst og skalér­bart forretningsgrundlag

Konkur­ren­cen om kap­i­talen er hård. Søger du en busi­ness angel, så start med at sende os din investor-præsentation.

Ansøg her

Sådan arbe­jder vi

Vi fokuserer på, at virk­somhe­den hen­ven­der sig til inve­stor­erne med et stærkt bud­skab, at man får kon­takt, dia­log og møder med rel­e­vante inve­storer. Virk­somhe­den er ans­varlig for udar­be­jdelse af investor­ma­te­ri­ale og gen­nem­førelse af forhandlingsprocessen.


1. Kval­i­fi­cer­ing

Work­shop og spar­ring om for­løb, strategi, pro­filer, mate­ri­ale mm.

2. Bliv ugens case

Udsendelse af beskriv­else i netvær­ket via mail og LinkedIn

3. Investor­netværk

Sikre kon­takt med øvrige rel­e­vante investor­netværk i økosystemet

4. Pitch

Pitchtræn­ing og dedik­eret møde, hvor inter­esserede inve­storer inviteres


Skalér­bare
virk­somheder

Kan din virk­somhed præsen­tere et skalér­bart kon­cept, et godt team og en attrak­tiv invester­ingsmu­lighed? Vi har siden år 2000 faciliteret kap­i­tal mellem hun­drede­vis af danske star­tups og risikovil­lige investorer.

Risikovil­lige
inve­storer

De inve­storer, vi samar­be­jder med, er primært busi­ness angels og fonde – og de har pas­sion for at bygge virk­somheder og for at engagere sig på risikovil­lige vilkår med både rå arbe­jd­skraft og kapital.

Invester­ing
i kom­mer­cialis­er­ing

Inve­stor­erne søger virk­somheder, som er nået til et kom­mer­cielt stadie og hvor væk­sten kan accel­ereres med ”kloge penge”. Oftest er invester­ingsstør­relsen i niveau 1– 10 mio. kr. og der er ofte flere inve­storer involveret i den enkelte invester­ing. Inve­stor­erne indgår typisk i en aktiv rolle i bestyrelsen.


Fortæl om din virksomhed 

Send din busi­ness case og så vur­derer vi, om den er rel­e­vant for de inve­storer, vi samar­be­jder med.

Send til info@keystones.dk eller til én af vores medar­be­jdere

(Ind­sendt mate­ri­ale behan­dles med fortro­lighed. Læs samar­be­jd­saf­tale her)


VÆRD AT VIDE


Få en døråb­ner med

Vores navn hjælper til at åbne døre i økosystemet


Øg dine chancer

Vi øger din række­v­idde med lan­dets førende investornetværk


Frigør værdi­fuld tid til forretningen

Undgå for meget støj i den daglige drift


Pro­fes­sion­al­isér kapitaljagten

Ruti­neret og sys­tem­a­tisk til­gang til kapitalfremskaffelse


Sørg for at infra­struk­turen i virk­somhe­den er parat til vækst i form af sys­te­mer, processer etc.
Læs medlem­sportræt

Maria Sundlöf
Busi­ness angel

Testimonial Maria Sundlöf

Dan­mark er for mig at se et fan­tastisk sted at bygge virksomheder.
Læs medlem­sportræt

Mar­tin O. Mikaelsen
Busi­ness angel

Testimonial Martin O. Mikaelsen

Din suc­ces står og falder ved, om du har valgt at omgive dig med de rigtige mennesker.
Læs medlem­sportræt

Søren Rosen­gaard
For­ret­ning­sud­vikler

Testimonial Søren Rosengaard