Investornetværk

Dansk deal flow til risikovillige investorer
– fra hele verden

Investér fra 50.000 kr. i danske startups. Få et voksende investornetværk og et professionelt sekretariat med mere end 10 års erfaring fra de største danske business angel netværk.

Læs mere


Styrk din karriere som business angel,
startup executive og virksomhedsbygger

Undervisning

Udbyg færdigheder fra entry til exit gennem vidensudveksling og faglige indlæg.

Case-arbejde

Prøv kræfter med nye spændende cases, når det passer dig.

Investering

Tag springet og spar med os om alt fra værdiansættelse til proces.

Nye relationer

Mød cases og øvrige medlemmer fysisk eller online.6 fordele for dig som vil
investere i opstartsvirksomheder

1 Screenet deal flow

Mod­tag et screenet og vari­eret kvalitets deal flow. Ind­drag andre medlem­mers input i din analyse. Følg trends og teknolo­gier fra seed til væk­st­stadiet. Medtech, fin­tech, medi­at­ech, edtech, martech, healthtech, IoT og meget mere. Dan­mark har alt at byde på og strate­gisk sourc­ing er nøglen til en god investering.

2 Flek­si­bel kon­takt med virksomhederne

Kon­takt cases direkte eller læn dig op ad ruti­nerede medlem­mer i et syn­dikat. Altid kon­tak­t­info og ofte mulighed for et fysisk eller online møde for et per­son­ligt indtryk af teamet og øvrige medlem­mer med inter­esse i casen.

3 Med­in­vestér med andre medlemmer

Investér med ligesind­ede og ruti­nerede medlem­mer. Deltag i syn­dik­eringer fra 50.000 kr. Invester­ing med andre skaber tryghed, tillid, værdi­fuld læring og unikke kon­tak­ter. Deltag i syn­dikater af 5–30 små og store inve­storer og få nye erfar­ing hver gang — både som lead investor og som medinvestor.

4 Plej dit afkast

Vær aktiv involveret i nogle cases – og pas­siv porte­føl­jein­vestor i andre. Star­tups er højrisik­able. Men til forskel fra andre invester­ingstyper, så kan du frit til­føre dine virk­somheder værdi, reduc­ere din down­side og opti­mere din upside ved hjælp af dit per­son­lige netværk, Key­stones netvær­ket, kom­pe­tencer og arbe­jd­stimer. Det kan du kom­binere med at sprede dine risici og afkast­mu­ligheder via min­dre investeringer i andre virk­somheder. Hvor­dan du skaber økonomisk såvel som per­son­ligt udbytte afhænger af din hverdag, risiko­pro­fil og hvad du bræn­der mest for.

5 Investor­pro­fil

Styrk dit offentlige investor­brand — eller hold dig diskret i bag­grun­den. Medlem­mer har mulighed for at blive pro­fil­eret via medlem­sportræt og medlem­sindlæg på netvær­kets hjemme­side, nyheds­brev, LinkedIn-grupper, Facebook-side og medlemsmøder. Dit medlem­skab er altid fortroligt. Men ønsker du at gøre opmærk­som på dig selv, så spar­rer vi gerne om dine muligheder. Du kan desu­den få ind­b­lik i øvrige medlem­mers pro­filer via medlem­mernes interne LinkedIn-gruppe.

6 Videns­del­ing 

Deltag i under­vis­ning med medlem­merne – og giv dit faglige besyv med. Flere gange om måne­den kan du møde andre medlem­mer. Både casemøder og medlem­skurser styres af ruti­nerede og pro­fes­sionelle facil­i­ta­torer og under­vis­ere, som har stort fokus på net­work­ing, work­shops og inter­ak­tion mellem medlemmerne.


Lovende investeringsmuligheder
til risikovillige investorer

SCREENING

Screening af mere end 300 virksomheder om året på vegne af vores medlemmer

KVALIFICERING

Hjælp til virksomheder der behøver en finpudsning af deres investorpitchSådan forløber et typisk investormøde


1. Pitch

Ugens case leverer en 10 min. pitch.

2. Spørgerunde

Deltagerne får afklaret eventuelle risici og tvivlspørgsmål

3. Workshop

Investorerne drøfter casen indbyrdes

4. Sparring

Investorerne deler råd og investerings-
interesser med virksomheden

6. Networking

Udvid dit netværk og del erfaringer med andre investorer.


Få en erfaren aktør bag dig

Keystones har i mere end 20 år samarbejdet med ledende acceleratorer, fonde, investorer, rådgivere og iværksættere fra hele økosystemet. Gennem årene har vores arbejde med over 1000 vækstvirksomheder og investorer skabt en unik erfaringsramme.
Se case-eksempler
Hjælp med at bygge danske vækstvirksomheder