Investor­netværk

Dansk deal flow til risikovil­lige inve­storer
– fra hele ver­den

Investér fra 50.000 kr. i danske star­tups. Få et vok­sende investor­netværk og et pro­fes­sionelt sekre­tariat med mere end 10 års erfar­ing fra de største danske busi­ness angel netværk.

Bliv medlem


Styrk din kar­riere som busi­ness angel,
startup exec­u­tive og virksomhedsbygger

Under­vis­ning

Udbyg færdigheder fra entry til exit gen­nem viden­sud­vek­sling og faglige indlæg.

Case-arbejde

Prøv kræfter med nye spæn­dende cases, når det passer dig.

Invester­ing

Tag springet og spar med os om alt fra vær­dian­sæt­telse til pro­ces.

Nye rela­tioner

Mød cases og øvrige medlem­mer fysisk eller online.6 fordele for dig som vil
investere i opstartsvirksomheder

1 Screenet deal flow

Mod­tag et screenet og vari­eret kvalitets deal flow. Ind­drag andre medlem­mers input i din analyse. Følg trends og teknolo­gier fra seed til væk­st­stadiet. Medtech, fin­tech, medi­at­ech, edtech, martech, healthtech, IoT og meget mere. Dan­mark har alt at byde på og strate­gisk sourc­ing er nøglen til en god investering.

2 Flek­si­bel kon­takt med virksomhederne

Kon­takt cases direkte eller læn dig op ad ruti­nerede medlem­mer i et syn­dikat. Altid kon­tak­t­info og ofte mulighed for et fysisk eller online møde for et per­son­ligt indtryk af teamet og øvrige medlem­mer med inter­esse i casen.

3 Med­in­vestér med andre medlemmer

Investér med ligesind­ede og ruti­nerede medlem­mer. Deltag i syn­dik­eringer fra 50.000 kr. Invester­ing med andre skaber tryghed, tillid, værdi­fuld læring og unikke kon­tak­ter. Deltag i syn­dikater af 5–30 små og store inve­storer og få nye erfar­ing hver gang — både som lead investor og som medinvestor.

4 Plej dit afkast

Vær aktiv involveret i nogle cases – og pas­siv porte­føl­jein­vestor i andre. Star­tups er højrisik­able. Men til forskel fra andre invester­ingstyper, så kan du frit til­føre dine virk­somheder værdi, reduc­ere din down­side og opti­mere din upside ved hjælp af dit per­son­lige netværk, Key­stones netvær­ket, kom­pe­tencer og arbe­jd­stimer. Det kan du kom­binere med at sprede dine risici og afkast­mu­ligheder via min­dre investeringer i andre virk­somheder. Hvor­dan du skaber økonomisk såvel som per­son­ligt udbytte afhænger af din hverdag, risiko­pro­fil og hvad du bræn­der mest for.

5 Investor­pro­fil

Styrk dit offentlige investor­brand — eller hold dig diskret i bag­grun­den. Medlem­mer har mulighed for at blive pro­fil­eret via medlem­sportræt og medlem­sindlæg på netvær­kets hjemme­side, nyheds­brev, LinkedIn-grupper, Facebook-side og medlemsmøder. Dit medlem­skab er altid fortroligt. Men ønsker du at gøre opmærk­som på dig selv, så spar­rer vi gerne om dine muligheder. Du kan desu­den få ind­b­lik i øvrige medlem­mers pro­filer via medlem­mernes interne LinkedIn-gruppe.

6 Videns­del­ing 

Deltag i under­vis­ning med medlem­merne – og giv dit faglige besyv med. Flere gange om måne­den kan du møde andre medlem­mer. Både casemøder og medlem­skurser styres af ruti­nerede og pro­fes­sionelle facil­i­ta­torer og under­vis­ere, som har stort fokus på net­work­ing, work­shops og inter­ak­tion mellem medlemmerne.


Lovende invester­ingsmu­ligheder
til risikovil­lige investorer

SCREENING

Screen­ing af mere end 300 virk­somheder om året på vegne af vores medlem­mer

KVALIFICERING

Hjælp til virk­somheder der behøver en fin­pud­sning af deres investorpitchSådan for­løber et typisk investormøde


1. Investor­præsen­ta­tion

Ugens case lev­erer en 10 min. pitch.

2. Spørgerunde

Delt­agerne får afk­laret eventuelle risici og tvivlspørgsmål

3. Work­shop

Inve­stor­erne drøfter casen indbyrdes

4. Spar­ring

Inve­stor­erne deler råd og invester­ingsin­ter­esser med virksomheden

6. Net­work­ing

Udvid dit netværk og del erfaringer med andre investorer.


Få en erfaren aktør bag dig

Key­stones har i mere end 10 år samar­be­jdet med ledende accel­er­a­torer, fonde, inve­storer, råd­gi­vere og iværk­sæt­tere fra hele økosys­temet. Gen­nem årene har vores arbe­jde med over 1000 væk­stvirk­somheder og inve­storer skabt en unik erfar­ingsramme.
Se case-eksempler
Hjælp med at bygge danske vækstvirksomheder