Infomøde 22. maj: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Infomøde 22. maj: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Er du en kom­mer­ciel ild­sjæl, som bræn­der for iværk­sæt­teri og går du med overve­jelser om medlem­skab af Keystones?

Hør om Key­stones netvær­ket og hvor­dan vi arbe­jder med star­tups til dagligt, om kar­ri­eren som “Startup Exec­u­tive” og om at drive virk­somheds­byg­geri på fuldtid eller som fritidss­port. Vi deler prak­tiske erfaringer om alt fra angel invester­ing med min­dre beløb til sweat equity aftaler, ledelses– og bestyrelsesar­be­jde i star­tups, kap­i­tal­land­sk­a­bet i Dan­mark og meget mere.


Tid og sted

Tirs­dag den 22. maj kl. 16–17 med efter­føl­gende networking

Key­stones ApS — DTU Sci­ence Park
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Tilmeld­ing

Tilmeld hos: fps@keystones.dk, Fred­erik Ploug Søgaard
Tilmeld her

(begrænset antal pladser)


Dét skal vi gennemgå

Der­for er Key­stones sat i ver­den
Udfor­drin­gen, som de fleste kom­mer­cielle ild­sjæle døjer med og hvor­for de melder sig ind i Key­stones. Bag­grund og resultater.

Økosys­temet for star­tups
Styr på alle aktør­erne? Få et overb­lik over mindst 17 forskel­lige aktører, som præger økosys­temet og hør hvor­dan Key­stones samar­be­jder med dem strategisk.

Kar­ri­eren som virk­somheds­byg­ger / “Startup Exec­u­tive“
Hør hvad der kræves, hvilken type cases, vi arbe­jder med, hvor­dan man kom­mer bedst i ind­greb med dem og hvilke konkrete medlem­spro­filer, man kan lade sig inspirere af.

Hvor­dan vi byg­ger virk­somheder
Erfaringer om processerne fra første hen­ven­delse til virk­somheds­byg­gerne hop­per ombord: Screen­ing, kval­i­fi­cer­ing, præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale, vær­dian­sæt­telse, medlemsmøder, aftalevilkår mm.