Europas stærkeste business angels besøgte København: Top 3 konklusioner

Europas stærkeste business angels besøgte København: Top 3 konklusioner

Euro­pean Busi­ness Angel Net­work afholdt i novem­ber deres tra­di­tionelle Win­ter Uni­ver­sity i Køben­havn. Det var første gang så mange promi­nente busi­ness angels betrådte dansk jord på samme tid – intet min­dre end en per­lerække af super­st­jerner. Og de lå ikke på den lade side: På de 3 dage blev der afviklet 50+ indlæg med mere end 100 per­soner involveret som talere eller panel-deltagere. Alt i alt repræsen­terede meget af det, der foregik på sce­nen, det højeste niveau af faglighed nogensinde præsen­teret i det danske busi­ness angel økosys­tem. Inve­stor­erne blev deru­dover intro­duc­eret til over 30 kap­i­tal­sø­gende virk­somheder fra hele Europa. Der var meget at lære, her er de 3 ting, vi har valgt at zoome ind på:

 

1: Busi­ness angels er en fast etableret aktør i den europæiske værdikæde for risikovil­lig kapital

Efter mange års tilløb, og en finan­skrise til at sætte dem på stand-by i 2008–2010, så er der nu en bølge af europæiske busi­ness angels på banen og de investerer mere og mere. Til EBAN Win­ter Uni­ver­sity blev der delt erfaringer om investeringer i kreative indus­trier, i avancerede viden­sk­a­belige pro­jek­ter med langsigtet poten­tiale, i kon­cepter med en social vinkel, i accel­er­a­torer og inku­ba­torer, sam­men­hæn­gen til crowd­fund­ing plat­forme og hvor­dan busi­ness angels hånd i hånd med offentlige fonde via ”pub­lic pri­vate part­ner­ships” kan hjælpe med at mindske den frygt­ede ”val­ley of death”. Og Win­ter Uni­ver­sity var ikke det eneste busi­ness angel møde i novem­ber — alt i alt blev der afholdt ikke min­dre end 258 busi­ness angel arrange­menter i novem­ber – så det er efter­hån­den svært at komme uden om busi­ness angels som en værdig med­spiller i markedet. Bonus­info: Der er masser af saft og kraft i de 4 danske BA netværk: BA Copen­hagen, Vestor, Switzr og BA Syd­dan­mark samt i busi­ness angels generelt, hvilket under­bygges af en netop offentlig­gjort analyse udar­be­jdet af Væk­st­fonden og Key­stones.

 

2: Kvin­derne er på vej

Med super­st­jerner såsom Can­dace John­son, Brigitte Bau­mann, Hedda Pahlson-Moller og Julie Meyer i spid­sen er der næppe tvivl om, at den hidtil deprimerende køns­fordel­ing blandt både tech iværk­sæt­tere og busi­ness angels efter megen snak nu snart være på vej til at ændre sig. Forhåbentlig gælder det i øvrigt også busi­ness angel alder­s­fordelin­gen, idet vi efter finan­skrisen ser et stærkere marked for exits, hvor unge tech iværk­sæt­tere realis­erer stærke exits og derpå gen­in­vesterer deres nyetablerede for­muer i nye vækstkometer.

 

3: Inter­na­tion­alis­er­ing og syndikering

Den gamle tom­melfin­ger­regel om at en busi­ness angel investerer i virk­somheder, der lig­ger inden for 1 times kørsel, er under pres. De mange teknologi­plat­forme (f.eks. Gust som nyligt er blevet imple­menteret i to af de danske netværk), samt sti­gende inter­ak­tioner mellem angels på kryds og tværs af lande, bety­der en sti­gende inter­na­tion­alis­er­ing af BA’ernes investeringer. De ruti­nerede, amerikanske super angels har i en årrække prædiket om syn­dik­eringer som vejen til en suc­ces­fuld return on invest­ment. Det ser ud til, at den trend nu er ved at fæstne sig på europæisk jord. Alt tyder på, at der syn­dik­eres mere, dvs. flere inve­storer går sam­men om en invester­ing, og at det også sker på kryds og tværs af grænser – som eksem­pel ved den nylige etab­ler­ing af et nordisk busi­ness angel netværk — NordicBAN.

 

Alt i alt er vi stadig lidt svimle

Når pro­jek­tør­erne er slukket og mikro­fon­erne pakket sam­men, så er der såmænd stadig masser af plads til den kære tra­di­tionelle busi­ness angel, der gerne vil investere kom­pe­tencer og kap­i­tal på en rejse, hvor dynamiske iværk­sæt­tere med energi og pas­sion vil udvikle inno­v­a­tive pro­duk­ter, bygge skalér­bare virk­somheder og foran­dre ver­den til det bedre. Og i en tid hvor de klas­siske sys­te­mer og struk­turer og ord som ”velfærdssam­fund” er under hårdt pres, så har vi som sam­fund hårdt brug for enhver gnist, vi kan vride ud af både iværk­sæt­tere og pri­vate inve­storer. I Key­stones prøver vi efter bed­ste evne at bidrage til at tænde gnis­ten – og vi havde til dette års Win­ter Uni­ver­sity den store ære og fornø­jelse at give en hjælpende hånd med under­vis­nin­gen af europæiske iværk­sæt­tere, være kon­fer­encier på over 20 ses­sioner med 70 talere og alt i alt et par mil­lioner power point slides. Vi er stadig lidt svimle. Tak for kam­pen, det var alde­les inspirerende.

 

Nåede du ikke med til Win­ter Uni­ver­sity? Så kan du allerede nu glæde dig til det danske Busi­ness Angel Årsmøde, det løber af sta­blen tors­dag den 26. maj 2016.