Engleinvestor — 6 fordele for dig som vil investere i iværksættere

Engleinvestor — 6 fordele for dig som vil investere i iværksættere

Er du investor og overve­jer du at investere i iværk­sæt­tere, star­tups, vækst– og teknolo­givirk­somheder? Kom godt igang som engleinvestor/ busi­ness angel. Her er 6 grunde til, at Key­stones kan være en god hjælp igen­nem hele processen fra jagten på det rette match til invester­ing og videreud­vikling af forretningen.

#1 Screenet deal flow

Mod­tag et screenet og vari­eret kvalitets deal flow. Ind­drag andre medlem­mers input i din analyse. Følg trends og teknolo­gier fra seed til væk­st­stadiet. Medtech, fin­tech, medi­at­ech, edtech, martech, healthtech, IoT og meget mere. Dan­mark har alt at byde på og strate­gisk sourc­ing er nøglen til en god investering.

#2 Flek­si­bel kon­takt med virksomhederne

Kon­takt cases direkte eller læn dig op ad ruti­nerede medlem­mer i et syn­dikat. Altid kon­tak­t­info og ofte mulighed for et fysisk eller online møde for et per­son­ligt indtryk af teamet og øvrige medlem­mer med inter­esse i casen.

#3 Med­in­vestér med andre medlemmer

Investér med ligesind­ede og ruti­nerede medlem­mer. Deltag i syn­dik­eringer fra 50.000 kr. Invester­ing med andre skaber tryghed, tillid, værdi­fuld læring og unikke kon­tak­ter. Deltag i syn­dikater af 5–30 små og store inve­storer og få nye erfar­ing hver gang — både som lead investor og som medinvestor.

#4 Plej dit afkast

Vær aktiv involveret i nogle cases – og pas­siv porte­føl­jein­vestor i andre. Star­tups er højrisik­able. Men til forskel fra andre invester­ingstyper, så kan du frit til­føre dine virk­somheder værdi, reduc­ere din down­side og opti­mere din upside ved hjælp af dit per­son­lige netværk, Key­stones netvær­ket, kom­pe­tencer og arbe­jd­stimer. Det kan du kom­binere med at sprede dine risici og afkast­mu­ligheder via min­dre investeringer i andre virk­somheder. Hvor­dan du skaber økonomisk såvel som per­son­ligt udbytte afhænger af din hverdag, risiko­pro­fil og hvad du bræn­der mest for.

#5 Investor­pro­fil

Styrk dit offentlige investor­brand — eller hold dig diskret i bag­grun­den. Medlem­mer har mulighed for at blive pro­fil­eret via medlem­sportræt og medlem­sindlæg på netvær­kets hjemme­side, nyheds­brev, LinkedIn-grupper, Facebook-side og medlemsmøder. Dit medlem­skab er altid fortroligt. Men ønsker du at gøre opmærk­som på dig selv, så spar­rer vi gerne om dine muligheder. Du kan desu­den få ind­b­lik i øvrige medlem­mers pro­filer via medlem­mernes interne LinkedIn-gruppe.

#6 Videns­del­ing 

Deltag i under­vis­ning med medlem­merne – og giv dit faglige besyv med. Flere gange om måne­den kan du møde andre medlem­mer. Både casemøder og medlem­skurser styres af ruti­nerede og pro­fes­sionelle facil­i­ta­torer og under­vis­ere, som har stort fokus på net­work­ing, work­shops og inter­ak­tion mellem medlemmerne.

 

Bliv medlem af Key­stones her

 

Læs også:
Om netvær­ket — hvem er vi?
Medlem­merne — hvor mange er vi?
Cases — virk­somhed­erne vi arbe­jder med