En syndikeret succeshistorie fra egne rækker

En syndikeret succeshistorie fra egne rækker

Da REMIC MICROPHONES for nogle år siden hen­vendte sig til Key­stones, skulle det vise sig at blive starten på et tæt par­løb. Ledelsen i Key­stones val­gte nem­lig at gå ind i REMIC MICROPHONES med såvel kap­i­tal som kom­pe­tencer og det er ikke uden en vis stolthed, at vi i dag kan fortælle denne lille succeshistorie:

Mil­lion­lån fra Væk­st­fonden sender danske mikro­foner ud på inter­na­tionale markeder
Nyt mil­lion­lån fra Væk­st­fonden samt kap­i­tal fra Den Midtjyske Iværk­sæt­ter­fond og pri­vate inve­storer skal sikre, at REMIC MICROPHONES kan etablere sig endnu stærkere på de inter­na­tionale markeder.

Som de eneste i ver­den udvikler virk­somhe­den instru­mentspeci­fikke mikro­foner, der tager udgangspunkt i de enkelte instru­menters akustiske funk­tion­alitet. Dette opti­merer oplevelsen ved fx livekon­certer, da mikro­fon­erne fanger lyden og forstærker den i meget tæt overensstem­melse med det enkelte instru­mentets sande klang.

”Med vores musikalske og lydtekniske bag­grund, har vi den helt unikke til­gang, at vi er i øjen­højde med musikere, lydteknikere, pro­duc­ere og instru­ment­byg­gere, som i en læn­gere peri­ode tester vores pro­to­typer og giver feed­back. Vi udvikler således efter markedets behov,” fortæller direk­tør og grundlæg­ger af REMIC MICROPHONES, Thork­ild Larsen.

REMIC MICROPHONES sæl­ger allerede sine kvalitetsmikro­foner til musikere og lydteknikere i flere europæiske lande samt i USA, men en øget efter­spørgsel har åbnet op for nye markeder og dermed et betragteligt væk­st­po­ten­tiale. Med det nye mil­lion­lån i ryggen vil virk­somhe­den bl.a. fokusere på at opbygge et endnu stærkere brand i tråd med mikro­fon­ernes høje kvalitet.

”Vi vil opti­mere brugero­plevelsen på hjemmes­i­den og i web­shop­pen, udvide betal­ingsmu­lighed­erne og så skal vi opti­mere hele vores online dis­tri­b­u­tion­s­model. Et øget fokus på dig­i­tal markeds­føring bliver der­for endnu vigtigere for virk­somhe­dens vækst,” fortæller Thork­ild Larsen.

Som led i væk­st­plan­erne har virk­somhe­den ansat en mar­ket­ing man­ager, Trine Thybo, som skal bidrage med både kom­mu­nika­tive og kom­mer­cielle kom­pe­tencer for at få REMIC MICROPHONES ud på nye markeder og opbygge nye online salgskanaler.