Crowd­fund­ing

Crowd­fund­ing er et nyt og spæn­dende alter­na­tiv til tra­di­tionel start­fi­nan­sier­ing. Key­stones kan som en del af vores kapitalcoach-forløb råd­give om crowdfunding.


Få styr på vin­der­strate­gier, crowdfunding-fit, best-practice værk­tø­jer, reg­u­ler­ing og meget mere.

Kon­takt

Fredrik Ploug Søgaard

Fred­erik er stifter af Dansk Crowd­fund­ing Foren­ing. Sen­est har Fred­erik arbe­jdet med Stan­d­ley samt Dan­marks til dato største crowdfunding-kampagne, MATE.bike. Han har skrevet spe­ciale om crowd­fund­ing og er erfaren facilitator/underviser ved diverse crowd­fund­ingkurser og events hos uddan­nelsesin­sti­tu­tioner, virk­somheder, netværk og de danske Væksthuse.

Fred­erik har tidligere været hos Radio24syv-programmet, Mil­lionærk­lubben og har beskæftiget sig i både reklame­branchen og finansbranchen.

fps@keystones.dk

28231523

Se LinkedIn-profil


Kom godt i gang med crowdfunding

Crowd­fund­ing er online ind­sam­ling fra mange forskel­lige ind­sky­dere enten i form af dona­tioner, investeringer, lån eller forudbestill­ing af pro­duk­ter under udvikling. Crowd­fund­ing egner sig bl.a. som et red­skab til at opnå hur­tig proof-of-sale over­for poten­tielle investorer.

Strategi

Key­stones tilby­der strate­gisk råd­givn­ing, så der kan blive fast­sat en funding-målsætning, valg af plat­form, tim­ing af launch, fremtid­splaner og meget mere.

Com­mu­nity

Nå ud til de per­soner, der med størst sandsyn­lighed bliver ambas­sadører for dit pro­jekt, både før, under og efter kam­pag­nen. Netværk­sak­tiver­ing er altafgørende.

Kam­pag­nen

Crowdfunding-kampagnens kvalitet er en væsentligt succes-faktor. Få styr på de basale byggek­lodser inden­for visuel kom­mu­nika­tion, stil og tekstforfatning.

Opføl­gn­ing

Opnår pro­jek­tet den fornødne markedsvalid­er­ing efter endt crowdfunding-kampagne kan virk­somhe­den køres i still­ing til ét af Key­stones’ tra­di­tionelle matchmaking-forløb.


Værd at vide, før du starter

Crowd­fund­ing

Key­stones arbe­jder primært med “reward-based-crowdfunding”, hvor pro­jek­tin­de­haver tilby­der sine støt­tere en frem­tidig beløn­ning (“reward”) — oftest selve det pro­dukt, der søges om støtte til. Forde­len ved reward-crowdfunding er, at du får værdi­fuld infor­ma­tion om dit marked, kun­der og poten­tiale til en lav omkostning.

Dit pro­dukt

Det er ikke alle ideer og pro­jek­ter, der egner sig til crowd­fund­ing. De typiske store succes-projekter, tilby­der oftest et fysisk pro­dukt. Noget der kan sendes med posten til støt­terne. En ser­vice, app eller en inter­net­plat­form kan være svær at crowdfunde.

Plat­for­men

På ver­den­s­plan eksis­terer der crowdfunding-platforme til lån, dona­tion, reward og egenkap­i­tal. Herun­der kan plat­forme adskille sig på forskel­lige projektkategori-nicher og lokali-tet. Key­stones har primært ind­sigt i reward– og egenkapital-crowdfunding.

Tim­ing

Bør jeg vælge crowd­fund­ing frem for busi­ness angel finan­sier­ing eller omvendt? Svaret afhænger af, hvilket stadie virk­somhe­den befinder sig på. Hvis virk­somhe­den endnu ikke har nogen omsæt­ning og stadig er på vej på markedet, så er crowd­fund­ing et oplagt første skridt, før der f.eks. hives fat i busi­ness angels.