Cases

Vi arbe­jder med star­tups i væk­st­fasen og fra alle sek­torer.
Få fuld adgang til +150 kval­i­fi­cerede virk­somheder.

For kom­plet ind­b­lik - log ind til case-oversigten her

 

(hvis ingen cases vises, er over­sigten under opdatering)

Aktuelle cases

Gå ikke glip af den næste kval­i­fi­cerede pitch

 

Hvad er en “case”?
Se et eksem­pel på en case-beskrivelse.
Læs mere

Hvor­dan er processen?
Se hvor­dan vi arbe­jder med en case.
Læs mere

Risici og ans­var 
Involver­ing i star­tups er risik­a­belt.
Læs mere

 • 27. sep­tem­ber
  Airtech
  Gør fremti­dens ven­ti­la­tion fri for skidt
 • 30. okto­ber
  Biotech
  Gør bio­pro­duk­tion endnu smartere
 • 18. okto­ber
  Føde­varer
  Sæt dansk vodka på verdenskortet

Sen­este cases

Udpluk fra ugerne der lige er gået

 • 14. sep­tem­ber
  Machine Learn­ing
  Red hun­de­liv med ver­dens første automa­tiske hunde-babysitter
 • 6. sep­tem­ber
  Clean­Tech
  Spar markant på ver­dens vandforbrug
 • 30. august
  Retail
  Skab bedre ind­køb­so­plevelser for en stor befolkningsgruppe
 • 30. august
  Prop­erty Tech
  Udbred fremti­dens adgangskon­trol til bygninger
 • Neu­rotech
  For­løs men­nes­kets fulde potentiale
 • 16. august
  Prop­erty tech
  Giv magten tilbage til boligejerne
 • Online shop­ping
  Reducér retursnyd
 • healthtech
  Reducer arbe­jd­sre­laterede nedslidningsskader
 • 21. juni
  Mad­varer
  Nytænk take­away
 • Healthtech
  Dig­i­tal­isér sygehusvæsenet
 • Foodtech
  Giv fremti­dens køkken intelligens
 • Gov­ern­ment tech
  Frem inno­va­tion og videns­del­ing i det offentlige
 • 13. juni
  lydte­knologi
  Udbred den ægte mikrofonlyd
 • 7. juni
  Impact-investering
  Frem foodtech i udviklingslandene
 • 24. + 25. maj
  Data-sikkerhed
  Nyskab per­son­databeskyt­telse
 • 31. maj
  Velfærd
  Forbedr livet for ældre og sårbare
 • 8. maj
  Soft­ware as a Service
  Udbred dig­i­tal underskrift
 • 3. maj
  Healthtech
  Forbedr livet for kro­nisk syge
 • 25. april
  Edutech
  Abon­nér på selvudviklingskurser
 • 18. april
  mar­ket­ingtech
  Sæt social medie ind­hold på auto


Eksem­pler på cases som har haft glæde af Key­stones


Swiipe

Fin­tech
Investeringer fra 10 medlem­mer.
Læs mere


plato-logo-horizontal-vertical

Neu­rotech
Investeringer fra 4 medlem­mer.
Læs mere


medicollect-logo-header1-300x137-1

Healthtech
Investeringer fra 20 medlem­mer.
Læs mere


images-1

Clean­tech
Invester­ing fra 1 medlem.
Læs mere


Daman

Healthtech
1 virk­somheds­byg­ger i bestyrelsen.
Læs mere


Remic Microphones

Lydte­knologi
Investeringer fra 8 medlem­mer.
Læs mere


Zenbu2

Mar­ket­ingtech
Investeringer fra 3 medlem­mer.
Læs mere


LitUpp-logo

Edtech
Virk­somheds­byg­ger til ejerkreds.
Læs mere


Nord_Investments_logo_sand_rgb

Fin­tech
Investeringer fra 5 medlem­mer.
Læs mere


Skærmbillede 2018-06-22 kl. 13.34.21

Proptech
Formidling af invester­ing fra inno­va­tion­s­miljø.
Læs mere


Skærmbillede 2018-06-22 kl. 13.47.42

Design
Virk­somheds­byg­gere til etab­ler­ing af ny bestyrelse.
Læs mere


Skærmbillede 2018-06-22 kl. 13.43.45

Tilbud­sportal
Nye virk­somheds­byg­gere til ledelse og ejerkreds.
Læs mereNORD.Investments

Nye virk­somheds­byg­gere til bestyrelse og ejerkreds

 

Udfor­dring: Dan­marks nye invester­ingsser­vice NORD.Investments har efter flere suc­ces­fulde måneder med færdigud­vikling, marked­stest og sta­bil kun­de­til­gang valgt at samle ny kap­i­tal og kræfter til at udnytte et hul i markedet inden­for exchange traded funds (ETF’er) og såkaldt “robotrådgivning”.

Løs­ning: NORD.Investments var “ugens case” hos Key­stones og blev præsen­teret for inter­esserede medlem­mer. Resul­tatet blev, at flere medlem­mer investerede i virk­somhe­den og er også indtrådt i bestyrelsen for at gøre en aktiv ind­sats. I alt del­tog 11 pri­vate og insti­tu­tionelle inve­storer i funding-runden, der sam­let rejste ca. 5 mio. kr.

Om NORD.Investments: NORD.Investments vil gøre op med old­nordisk for­mue­pleje via en intu­itiv dig­i­tal invester­ingsser­vice for den langsigt­ede investor, som ønsker datadreven, trans­par­ent og intel­li­gent for­mue­pleje. NORD.investments og deres part­ner­bank tilby­der et garan­teret marked­safkast bil­ligt og sikkert via for­mue­plac­er­ing i risiko/afkast opti­merede pas­sive porte­føl­jer — såkaldte ETF’er.

Læs mere her


Port-Safety

Match­mak­ing med kom­mer­ciel medstifter

 

Udfor­dring: Port-Safety stod på tærsklen til en inter­na­tional pro­duk­t­lancer­ing. Teamet stod stærkt inden for design og pro­duk­tudvikling, men man­glede en kom­mer­ciel pro­fil, der kunne træde ind som med­s­tifter og være med til at realis­ere Port-Safety’s inter­na­tionale vækstambitioner.

Løs­ning: Port-Safety blev “ugens case” i Key­stones. Det bety­der, at de fik feed­back på præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale og –teknik og blev præsen­teret for medlem­mer af Key­stones både via direkte mail og ved et fysisk medlemsmøde. Resul­tatet blev, at Port-Safety hur­tigt fik iden­ti­fi­ceret deres nye kom­mer­cielle medstifter.

Om Port-Safety: En vedlige­hold­elses­fri og yderst syn­lig red­ningsstige, Life­Lad­der, udviklet med en klar ambi­tion om at forbedre den generelle hav­ne­sikker­hed, glob­alt. Life­Lad­der består af syn­tetiske mod­uler, gen­nem­farvet i en stærk gul og UV-resistent farve. I døgnet mørke timer opl­y­ses trin og vanger af en inte­gr­eret sol­celle­drevet lysenhed.

Læs mere her


LifeLadder

Colibo

Col­ibo

Lukn­ing af tocif­ret millioninvestering

 

Udfor­dring: Col­ibo var i forbindelse med deres teg­n­ingsrunde udfor­dret tidsmæs­sigt af, at alt fra due dili­gence, cap table, ejer­aftale­forhan­dlinger, ind­sam­ling af teg­n­ing­so­plysninger, under­skrifter, over­førsler m.m. skulle håndteres sam­tidig med den daglige drift.

Løs­ning: Forud for teg­n­ingsrun­den gav Key­stones konkret spar­ring til virk­somhe­dens investorkom­mu­nika­tion. Under selve teg­n­ingsrun­den indgik Key­stones som pro­ceskon­sulent og koor­di­na­tor med ans­var for, at alle de løse ender faldt på plads inden for en aftalt tidsramme.

Om Col­ibo: Col­ibo er en social intranet plat­form, som sikrer effek­tiv viden­del­ing i organ­i­sa­tioner. Dette sker gen­nem hur­tig og let adgang til virk­somhe­dens infor­ma­tioner, kol­le­gaer og værk­tø­jer, fuld inte­gra­tion til virk­somhe­dens eksis­terende IT-infrastruktur, hur­tig imple­menter­ing og en ekstrem høj grad af bruger­ven­lighed. Med 70.000 brugere i 14 lande har Col­ibo på kort tid bevist sig som værende et attrak­tivt og mere bruger­ven­ligt alter­na­tiv hos de virk­somheder, som benyt­ter Microsoft Share­point intranet.

Læs mere her


Gekko­brain

Investor­mod­ning og investormatch

 

Udfor­dring: Gekko­brain søgte risikovil­lig kap­i­tal og kom­pe­tencer til at realis­ere deres inter­na­tionale væk­st­po­ten­tiale. Udfor­drin­gen var at få udar­be­jdet det rette investor­ma­te­ri­ale og iden­ti­fi­cere de rette inve­storer inden for en over­skuelig tidshorisont.

Løs­ning: Key­stones hjalp med udformn­ing af pro­fes­sionelt investor­ma­te­ri­ale, pitch træn­ing, mål­ret­tet investor-opsøgning og investor­møder i hele Dan­mark. Resul­tatet blev, at Gekko­brain inden for 2 uger fik iden­ti­fi­ceret to rel­e­vante investor­pro­filer, som kort tid efter investerede et mil­lion­beløb hver og tog plads i bestyrelsen.

Om Gekko­brain: Lige nu står 80.000 SAP-kunder med en uover­skuelig opgrader­ing til den nye ver­sion af SAP baseret på big data. De fleste har tilbygget deres egne SAP-systemer med hjem­mekoder og det skaber dyre prob­le­mer, når SAP skal opdateres. Det prob­lem løser Gekko­brain pt, som de eneste i verden.

Læs mere her


Gekkobrain

Codesealer

Code­sealer

Invester­ing fra en bred aktionærkreds

 

Udfor­dring: Code­sealer havde på kort tid gjort sig bemær­ket blandt en bred gruppe poten­tielle aktionærer. Hur­tig gjaldt det om at få omsat et stort antal investor­in­ter­esser til en konkret invester­ing, uden at det tog tid fra vigtige opgaver som salg og kundemøder.

Løs­ning: Key­stones over­tog alle investor rela­tions og den daglige investorkom­mu­nika­tion blandt en bred kreds af tilsagns­gi­vere. Key­stones var med til at sikre, at der blev gen­nem­ført fuldteg­n­ing inden for en aftalt tidsramme.

Om Code­sealer: Code­sealer lev­erer en ny type IT-sikkerhedsløsninger særligt til den finan­sielle og offentlige sek­tor. Pro­duk­tet beskyt­ter mod IT-angreb af typen “man-in-browser/Middle”, der repræsen­terer 10% af cyber-kriminalitet — et 500 mia. dol­lar marked.

Læs mere her


Radi­cover

Klar til syn­dik­er­ing med 15 investorer

 

Udfor­dring: Radi­cover stod på tærsklen til at udvide inter­na­tion­alt – særligt på det amerikanske marked, hvor storkun­der som Wal­mart havde udtrykt inter­esse. Udfor­drin­gen var der­for, at tiltrække kap­i­tal og erfarne folk hur­tigt, som kunne hjælpe med at imødekomme efter­spørgslen fra inter­na­tionale kun­der og distributører.

Løs­ning: Key­stones sendte Radi­cover på sce­nen til Dan­marks Busi­ness Angel Årsmøde 2017 og faciliterede en deal­mak­ing runde, hvor lead investor og 14 inve­storer på kort tid blev iden­ti­fi­ceret. Op til selve dagen havde Key­stones sikret, at investor­ma­te­ri­ale og pitch var på højeste niveau.

Om Radi­cover: Udvikler og pro­duc­erer anti-mobilstrålingsløsninger – f.eks. cov­ers til trådløse appa­rater, som mobil­tele­foner, tablets eller babyalarmer. Pro­duk­terne er udviklet sam­men med anerk­endte pro­du­cen­ter af bl.a. luft– og rum­fart­ste­knologi og testet og effekt-dokumenteret på de førende uafhængige og god­k­endte test­lab­o­ra­to­rier i verden.

Læs mere her


Radicover

Kom­plet case oversigt

Som medlem får du adgang til +150 kval­i­fi­cerede virksomheder

Bliv medlem

Caseoversigt