BAC ser DTC-cases som investeringsmulighed

BAC ser DTC-cases som investeringsmulighed

Jes­per Jarl­bæk har i en artikel i Børsen udtalt sig om DTC som en mulig sydik­er­ingsin­vester­ing bland medlem­merne af Busi­ness Angels Copen­hagen. Et udkast af Jes­pers tanker bag denne mulighed kan læses nedenfor.

Det var egentlig menin­gen, at seriein­ve­storen Jes­per Jarl­bæk ville have investeret i den danske iværk­sæt­terkonkurence DTC (Dan­ish Tech Chal­lenge) allerede i vin­ter, men da han stod klar, var løbet allerede kørt. “Idéen fra decem­ber var desværre født lidt for sent, og mens nogle ikke havde brug for pen­gene læn­gere, var andre ikke klar til at tage inve­storer ombord,” siger Jes­per Jarlbæk.

Hans plan var ellers at investere i alle seks final­is­ter på en gang, og det håber han i stedet bliver muligt i dette års konkur­rence. “Lad os se om vi forud for det kom­mende års DTC kan investere — og nu siger jeg bare et tal — 3 mio. kr., så hver af final­is­terne kan få mulighed for at få en invester­ing på 500.000 kr.,” siger han. Han under­streger dog, at belø­bet — og om der over­hovedet kan blive tale om en invester­ing - ikke lig­ger fast. Det afhænger af de to parters fælles aftale. “Det skal forhan­dles, og man kan ikke bare sige: Nu får I en halv mil­lion. Vi skal være klar, og hvis der kom­mer seks gode forhan­dlinger, så kom­mer de 3 mio. kr. også. Men hvis nogen har en fuld­stændig skæv opfat­telse af vær­dian­sæt­telsen eller hvad ved jeg, så må vi også sige no deal her.”

Investerin­gen i DTC skal efter pla­nen foregå som en såkaldt pul­jein­vester­ing, hvor et større antal busi­ness angels læg­ger pen­gene sam­men og investerer i alle seks sel­sk­aber sam­tidig. — Siger Jes­per Jarl­bæk til Børsen