270 erhvervsfolk går sammen og skyder over 50 mio. kroner i danske startups

270 erhvervsfolk går sammen og skyder over 50 mio. kroner i danske startups

PRESSE MEDDELELSE

Ny erhvervsbevægelse. Er dansk iværksætteri på vej til at blive folkesport? Det mener 270 erfarne forretningsfolk, som er gået sammen om at skyde tid og penge i startups. Nu opfordrer de flere danskere til at tage startup-sagen i egen hånd og gøre Dan­mark til ver­dens stærkeste iværksætternation.

 

”Løvens Hule” (DR), ”De vildeste iværk­sæt­tere” (DR) og sen­est ”365 dage til suc­ces” (TV2). Dan­sk iværk­sæt­teri er nået helt ind i TV-stuerne og har fået et vok­sende pub­likum op ad sto­lene. Uden­for i den virke­lige iværk­sæt­ter-ver­den ryd­der stat­en op i erhvervs­fremmesys­temet med inno­va­tion­s­miljøer og Væk­sthuse som opstod under ”Start­up Natio­nen 1.0” fra 00’erne og frem til i dag. Og snart er ver­dens mest velud­dannede befolkn­ings­gruppe, danskerne, måske klar til at skifte stolen i TV-stuerne ud med f.eks. en bestyrelses­post i et start­up, hvor behovet for aktiv fød­selshjælp er reko­rd højt.

”Det er en god hjælp med de offentlige ini­tia­tiv­er. Men hvis vi virke­lig skal løfte os til en iværk­sæt­ter­na­tion i ver­den­sklasse, så skal vi have mange flere dygtige danske erhvervs­folk til at engagere sig i star­tups med tid og penge. For første gang i snart 20 år er der netværk, som er lev­edygtige og som påviseligt invester­er netop tid og penge i danske star­tups”, siger Ken­neth Larsen, stifter af Key­stones.

Lotte Marschall har mange års bag­grund fra kon­sulent­branchen, finans- og IT sek­toren. Hun har sam­men med de 270 andre erfarne for­ret­nings­folk, tidligere topledere og småin­ve­stor­er i star­tups (Key­stones) sat sig for at gøre Dan­mark til ver­dens stærkeste iværk­sæt­ter­na­tion.

I Dan­mark læn­er mange sig stadig tilbage med korslagte arme og siger ”lad os nu se, om det kom­mer til at virke” frem­for at læne sig frem og tilbyde sin hjælp. Det vil vi gerne ændre. Vi erfarne erhvervs­folk har både erfar­ing og kom­pe­tencer samt et bety­deligt netværk, som mange iværk­sæt­tere kan have gavn af – det bør næsten være en sam­fund­spligt at bidrage til iværk­sæt­teri og dermed til væk­sten i Dan­mark. Og det er tilmed meget givende for erfarne erhvervs­folk at være med på rejsen hos star­tups, selvom det kun er fra sidelin­ien”, udtaler Lotte Marschall.

Det kræver et opgør med kulturen – ikke bare loven

Der er kom­met en række konkrete forslag til forbedringer af lov­givnin­gen fra regerin­gens iværk­sæt­ter­pan­el. Men det er ikke gjort med det. Hvis Dan­mark skal gøres til en førende iværk­sæt­ter­na­tion, skal vi forbedre iværk­sæt­terkul­turen i Dan­mark. Dette byg­ger også på iværk­sæt­ter­pan­elets kon­klu­sion­er, og her er det ikke lovæn­dringer, der skal til”, udtaler Key­stones-medlem Lotte Marschall.

Hun inviter­er der­for inden­for til et gratis arrange­ment om ”Start­up Natio­nen 2.0”, hvor erfarne erhvervs­folk kan snuse til iværk­sæt­teri. Læs om begiven­heden her: Start­up Natio­nen 2.0: Vær med til at gøre iværk­sæt­teri til en folke­sport

Om Keystones

Key­stones er et netværk af erfarne for­ret­nings­folk, der bræn­der for iværk­sæt­teri. Hver uge præsen­ter­er mindst én start­up deres virk­somhed ved Key­stones’ medlemsmøder og sæt­ter fokus på hvilke prob­lem­still­inger, de behøver hjælp til fra netvær­ket. Medlem­mernes ind­sats kan både gøres op i timer, kom­pe­tencer, netværk og kap­i­tal. Kon­tant anslås der siden sid­ste år at være investeret mindst 50 mio. kr. Her­af blev der siden årsskiftet investeret mindst 20 mio. kr. i star­tups som blev præsen­teret for netvær­ket, bekræfter stikprøver fore­taget af Key­stones og Væk­st­fonden.

Case-eksempler på startups, som medlemmerne har involveret sig i:

 

Kon­takt: Lotte Marschall tlf. 31740010, lotte.marschall@me.com

Kon­takt: Ken­neth Larsen, tlf. 24251744, kl@keystones.dk