Ofte stillede spørgsmål


Hvor­dan er indmeldingsproceduren?

   Ind­meld­ing hos Key­stones foregår over 4 sim­ple trin:

  1. Reg­istrér per­son­lige oplysninger og inter­esser via Key­stones’ online-formular
  2. Review af din pro­fil og baggrund
  3. Inter­view med Key­stones for et nærmere kend­skab til dig og dine bevæge­grunde samt afstemn­ing af gen­sidige forventninger
  4. Optagelse — du mod­tager bekræf­telses­brev med prak­tisk info, kontin­gen­top­krævn­ing og invi­ta­tion til de første møder mm.

Hvad er forskellen på at være medlem af LinkedIn-gruppen og jeres betalingsnetværk?

Kun medlem­mer af betal­ingsnetvær­ket, mod­tager ”ugens case” pr. mail, adgang til de ugentlige case-præsentationer hos Key­stones, online case-oversigt og råd­givn­ing i deal mak­ing processen. Medlem­mer af LinkedIn-gruppen får kun mulighed for at se opslag på LinkedIn med anonymis­erede case-beskrivelser.

Hvilken type virk­somheder præsen­terer i oftest?

Virk­somhed­erne er fagligt lige så forskel­li­gart­ede som medlem­merne. Der er ikke et fast branchefokus eller en kvote for hvor mange virk­somheder pr. branche, der skal være repræsen­teret i løbet af et år. Key­stones ser i højere grad på trends, ten­denser og væk­st­mu­ligheder frem for speci­fikke sek­torer. Stadiemæs­sigt er virk­somhed­erne typisk på vej ind i deres kom­mer­cielle fase. De har proof-of-concept og har måske tjent deres første penge eller reg­istr­eret et kri­tisk antal brugere. De kan repræsen­tere stort set alle typer sek­torer men de skal gerne være tek­nol­o­gistærke, inno­v­a­tive og bygge på et skalér­bart forretningsgrundlag.

Hvor­for skal jeg betale, hvis jeg vil tilbyde min tid frivilligt?

Key­stones netvær­ket er drevet af et pro­fes­sionel sekre­tariat med mere end 10 års erfar­ing med opbygn­ing og drift af f.eks. de danske busi­ness angel netværk. Key­stones er ikke offentligt støt­tet eller reklame­fi­nan­sieret. Gen­nem årene har vi erfaret, at det ideelle engage­ment fra medlem­merne såvel som sekre­tari­atet, opnås gen­nem et årligt ”proof-of-commitment” i form af et medlem­skontin­gent, der frem­mer ser­iøsiteten blandt medlem­merne og sikrer at der arbe­jdes under pro­fes­sionelle ram­mer og et sundt økonomisk grund­lag. Spørgsmålet om hvad der motiverer et medlem­skab og om hvorvidt man ønsker at tilbyde sin tid friv­il­ligt eller mod en eller anden form for afkast; socialt, økonomisk, lærings– eller under­hold­ningsmæs­sigt mv. er en sag for det enkelte medlem.

Jeg er iværk­sæt­ter på sidelin­jen. Kan jeg også intro­duc­ere mit startup for netvær­ket, hvis jeg bliver medlem?

Ja – vores medlem­mers egne virk­somheder har høj pri­or­itet i udvæl­gelsen af de cases, vi intro­duc­erer for netvær­ket. Er du selv involveret i en virk­somhed, som du vil intro­duc­ere, så har du den dobbelt medlems­fordel, at du både får adgang til vores møder og deal flow og sam­tidig får adgang til at pitche for medlem­merne under visse betingelser.

Skal man være investor? Behøver man at investere penge?

Nej – men du skal være virk­somheds­byg­ger. Netvær­ket er som udgangspunkt åbent for alle. Med du får mest værdi for dine medlem­spenge, hvis du kan investere tid, netværk og/eller kom­pe­tencer af værdi for star­tups og væk­stvirk­somheder. Det en fordel men ikke et krav, hvis du har mulighed for også at investere penge i virksomhederne.

Afholder i også medlemsmøder i Jylland?

Ja — netvær­ket har hov­ed­sæde på Scion DTU men for­grener sig med aktiviteter i hele Dan­mark i takt med at netvær­ket vokser og flere medlem­mer kom­mer til fra forskel­lige egne af Dan­mark. Der­for plan­læg­ger vi også aktiviteter, der hvor vores medlem­mer befinder sig og der er sti­gende medlem­stil­gang uden for Sjælland.

Har du spørgsmål til medlem­skab?

Fred­erik Ploug Søgaard
28231523
fps@keystones.dk
FrederikRund