Mød lovende startups

Bliv medlem og deltag året rundt

 

Overve­jer du medlem­skab?
Tilmeld infomøde 5. marts

Tool­box kalender

Få teorien på plads med medlem­skurser om virk­somheds­byg­gerens værk­tøjskasse.

Se alle kurser her

Januar

17. jan­uar - DTC Award Show
23. jan­uar — Besøg 13 star­tups hos Iværksætterpilot
25. jan­uar

Februar

1. feb­ruar
8. feb­ruar
22. feb­ruar - Tool­box: Sådan kom­mer du ind i et startup
28. feb­ruar

 Marts

1. marts
6. martsEKSTRA Tool­box: Sådan kom­mer du ind i en startup
8. marts
15. marts
22. marts


 April

5. april
19. april - Tool­box: Kom i gang som lead investor

 Maj

3. maj
31. maj

 June

14. juni - Tool­box: Live investor forhan­dling & værdisætning


Møderne afholdes hos Key­stones i Forsker­parken på Scion DTU. Deru­dover afholdes også et sti­gende antal aktiviteter uden­for Sjæl­land i takt med at netvær­ket vokser. Det typiske møde­for­mat er 10 min. pitch ved ugens case, kort spørgerunde efter­fulgt af work­shop hvor delt­agerne drøfter casen ind­byrdes ved bor­dene. Afrund­ingsvis giver hvert bord deres indspark til casen samt tilk­ende­givelser om inter­esser for opføl­gende møder og evt. yderligere engage­ment i casen.

 

Døren er åben for medlem­mer de fleste tors­dage af året. Medlem­merne har, lige­som de præsen­terende virk­somheder, været igen­nem en optagelsespro­ces og består typisk af virk­somheds­byg­gere: busi­ness angels, erfarne iværk­sæt­tere og erhvervsledere med kom­mer­ciel erfar­ing. Der delt­ager typisk 10–20 medlem­mer afhængigt af hvilke virk­somheder, der præsenterer.

 

Er du endnu ikke medlem, har du stadig mulighed for at delt­age som gæst. Kon­takt Hen­ri­ette Sofia Inge­mann for at tilmelde dig som gæst hi@keystones.dk.
Virk­somhederne har proof-of-concept og/eller proof-of-business. Deres team behøver typisk dygtige folk inden­ for salg, strategi, inter­na­tion­alis­er­ing, finan­sier­ing, markeds­føring eller forretningsudvikling.

 

Key­stones har op til selve mødet screenet, kval­i­fi­ceret og pitchtrænet alle virk­somheder. Deru­dover har Key­stones udfærdi­get pro­filbeskriv­elser og annon­cer­ing i netvær­ket og Key­stones’ online case-oversigt på vegne af virk­somhe­den. Key­stones kræver typisk betal­ing for disse ydelser.
Beløn­ningsmod­ellerne afhænger af hvilket niveau i virk­somhe­den, medlem­merne inviteres ind til. Det kan være som advi­sory board medlem, bestyrelsesmedlem, part­ner, med­s­tifter, daglig leder eller småinvestor.
Mulige beløn­ningsmod­eller:

Founder vest­ing

War­rents

Fan­tomak­tier

Optioner

Suc­ces fee

Pro­vi­sion

Direkte mede­jer­skab (investor)

Almin­delig lønaftale

Øvrige kon­trol– og profitrettigheder

Mange star­tups får på et tid­spunkt brug for at udvide deres grundlæggende team og organ­i­sa­tion med virk­somhed­sledere, der har en kom­mer­ciel bag­grund og inter­na­tional erfar­ing. Men de fleste af disse star­tups har ikke de økonomiske midler til at ansætte højt kval­i­fi­cerede virk­somhed­sledere på markedsvilkår. Der­for er dette netværk sat i verden.

Har du en virk­somhed, du vil præsen­tere for netværket?
Ansøg her

Sørg for at infra­struk­turen i virk­somhe­den er parat til vækst i form af sys­te­mer, processer etc.
Læs medlem­sportræt

Maria Sundlöf
Busi­ness angel

Testimonial Maria Sundlöf

Dan­mark er for mig at se et fan­tastisk sted at bygge virksomheder.
Læs medlem­sportræt

Mar­tin O. Mikaelsen
Busi­ness angel

Testimonial Martin O. Mikaelsen

Din suc­ces står og falder ved, om du har valgt at omgive dig med de rigtige mennesker.
Læs medlem­sportræt

Søren Rosen­gaard
For­ret­ning­sud­vikler

Testimonial Søren Rosengaard

Jeg overve­jer medlem­skab og vil gerne høre mere

Kon­takt mig