Vær med til at bygge danske vækstvirksomheder

Som fritidss­port eller pro­fes­sion. Både fysisk og online. Året rundt.

 

Overve­jer du medlem­skab?
 Tilmeld webin­tro her


 • 12 måned­ers medlemskab

 • dkk4200,-

  plus moms

 • Mød de annon­cerede virk­somheder med ugentlige mellemrum.

  +20 møder

 • Vi screener et par hun­drede virk­somheder og intro­duc­erer ca. 40 til dig pr. år.

  +40 cases

 • Få kurser, tips og tricks fra virk­somheds­byg­gerens værktøjskasse.

  6 tool­box

 • Få det fulde overb­lik over cases i vores online case over­sigt. Nye cases på ugebasis.

  Case-oversigt

 • Du får adgang til vores værk­tøjskasse samt effek­tive samarbejdspartnere.

  Deal mak­ing


Der er kun én mulig vej i Dan­mark til rigtige penge — ved at skabe suc­ces­fulde virksomheder.
Læs medlem­sportræt

Jon Kafling Wich­mann
Stifter af DIBS og eSmiley

Testimonial Jon Kafling Wichmann

Opfat det at være investor som en ny kar­riere; så lær, læs, lyt, forstå, tal og udvikl tanker sam­men med andre.
Læs medlem­sportræt

Steen Ulf Jensen
Stifter af Boxer TV i Danmark

Testimonial Steen Ulf Jensen

Skab en trial-error kul­tur baseret på bruger-inddragelse, tillid, ans­varlighed og nysgerrighed.
Læs medlem­sportræt

Thomas Tornerup
Dig­i­tal direk­tør i Dis­cov­ery Networks

Testimonial Thomas Tornerup


Sådan arbe­jder vi

Til­før per­son­lig og faglig udfor­dring til både hverdag og karriere


1. Mod­tag ugens case

Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer udval­gte cases via mail

2. Book dig ind

Mød ugens case på Key­stones’ adresse – og netværk med ligesind­ede – et par gange om måneden

3. Løs casen sam­men med os

Ugens case pitcher i 10 min­ut­ter efter­fulgt af work­shop og sparring

4. Match­mak­ing

Fanger casen yderligere inter­esse? Få tips og tricks til forhan­dling­sprocesser, værdis­æt­ning, kon­trak­ter mv.Jeg overve­jer medlem­skab og vil gerne høre mere

Kon­takt mig

Bliv leder i en startup

Virk­somhed­erne har indledt deres kom­mer­cielle fase. Nu søger de dygtige og risikovil­lige ressourcer til ledelses­teamet, som kan levere konkret spar­ring, netværk, en por­tion arbe­jde samt evt. en min­dre invester­ing. Per­son­lig kemi, fælles mål og for­vent­ninger skal også passe per­fekt sam­men, hvilket alt i alt bety­der, at dette er en svær søge­pro­ces. Når det lykkes, skaber det til gengæld stor gen­sidig værdi og har stor betyd­ning for, at virk­somhe­den efter­føl­gende kan tiltrække kap­i­tal­stærke investorer.

Muligheder:
Med­s­tifter / part­ner
Bestyrelsesmedlem
Advi­sory board
Investor
CEO, CMOCFO
Sal­gs­di­rek­tør
For­ret­ning­sud­vikler
Mm.

Startup_pitching

Erhvervsledere, serie-iværksættere og busi­ness angels

I 2018 lyder start­skud­det til en ny erhvervs­bevægelse. Vi kalder dem “virk­somheds­byg­gere”. De bræn­der for vækst og iværk­sæt­teri og har mobilis­eret sig for sam­men at skubbe nye danske virk­somheder i gang. De kom­mer fra både ind– og udland og de har erfar­ing inden for en bred vifte af fagom­råder. De er ledere, som er vil­lige til at kaste sig aktivt ind i en startup som f.eks. CEO, sal­gs­di­rek­tør eller for­ret­ning­sud­vikler på risikovil­lige vilkår. Medal­jen kan være mede­jer­skab, war­rents, suc­ces fees og ikke mindst glæ­den ved at realis­ere en iværksætterdrøm.
Se mødekalen­der

Det han­dler om teams: Investér tid og kom­pe­tencer mod mede­jer­skab

Stærke kom­pe­tencer i bestyrelse og ledelse er den mest afgørende fak­tor for suc­ces for star­tups — og sam­tidig den største man­gel­vare. Key­stones netvær­ket består af risikovil­lige ild­sjæle, der er klar til at investere nyt brænd­stof i nye virk­somheder. Det kan være tid, netværk, kom­pe­tencer og i nogle til­fælde også kap­i­tal.

 

Fortæl om dig selv
rsz_pitstop-1024x576
Deal flow

Fast træn­ing for både nye og ruti­nerede case-knusere

Lige­som i din lokale sport­sklub tager vores medlem­mer med ugentlige mellem­rum fat i en ny spæn­dende udfor­dring. Vi kalder det “ugens case”. Som medlem trænes du i at analy­sere en case hur­tigt og levere kval­i­fi­ceret spar­ring inden for alt fra strategi til for­ret­ning­sud­vikling. Hvis du vil mere end det, er der altid en post ledig som bestyrelsesmedlem, kom­mer­ciel direk­tør, part­ner mv.
Mød os her

Kom­plet caseover­sigt

Gå aldrig glip af en Key­stones case. Som medlem har du altid adgang til +100 kval­i­fi­cerede virk­somheder på tværs af region, busi­ness pro­fil og sektor.
Se case eksem­pler
Caseoversigt
Toolbox

Tool­box: Virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse

Som medlem af Key­stones netvær­ket intro­duc­eres du ikke alene for et væld af cases. Netvær­ket tilby­der også under navnet ”Tool­box” et teo­retisk spor, hvor vi med jævne mellem­rum dykker ned i virk­somheds­byg­gerens værk­tøjskasse og under­viser i tips og tricks om alt fra vær­dian­sæt­telse af star­tups til crowdfunding.
Se mødekalen­der

Hvem kan blive medlem?

Du har kom­mer­ciel erfaring

Du vil investere tid og kom­mer­ciel erfar­ing i startups

Du er risikovillig

Du er vil­lig til at gå med på sweat-equity-vilkår og opt­jene medejerskab

Du har iværksættergnist

Du vil være med til at bygge noget op fra bunden

Du har investeringssans

Du vil investere tid og evt. min­dre beløb i virk­somheder, du tror på

Hvor­for blive medlem?

Erhvervs­livet rum­mer en enorm pulje af høj­tud­dannede erhvervs­folk, der er meget inter­esserede i at delt­age i iværksætteri-verdenen. Men de har endnu ikke fået taget det endelige spring. Nogle af dem arbe­jder som men­torer, råd­gi­vere eller råd­givende bestyrelsesmedlem­mer — men mange af dem ønsker at gøre mere på “sweat equity” basis.

Erfar­ent sekretariat

Key­stones har arbe­jdet som pro­fes­sionelt sekre­tariat for de danske busi­ness angel netværk gen­nem mere end 10 år. Med et solidt afsæt i vores bed­ste erfaringer har vi skabt Key­stones netværket.


Det siger vores medlemmer

Jeg taler ikke for endnu et offentligt ini­tia­tiv. Jeg taler om at få de dygtige erhvervs­folk fra det pri­vate erhvervs­liv ind på iværk­sæt­ter­sce­nen. Det synes jeg det her netværk giver en ser­iøs mulighed for og det vil jeg gerne støtte op om.

Lars Gud­brand­son
Vicedi­rek­tør i Telia

Testimonial Lars Gudbrandson

NoviPel var ikke lykkedes, hvis ikke Key­stones havde været inde over. Udviklin­gen af NoviPel han­dlede ikke om mig som per­son, men om en ressource som mig. For at pro­jek­tet kunne komme videre, skulle der nogle ruti­nerede ressourcer ind i virk­somhe­den. Det var enormt godt set af Keystones.

Char­lotte Bruun Piester
Nyt bestyrelsesmedlem hos NoviPel

Testimonial Charlotte Bruun Piester

Key­stones bidraget har været langt mere end at føre kom­pe­tencer sam­men. Et solidt erfar­ings­grund­lag og hur­tig respons har også gjort det muligt at levere vigtigt bidrag til finan­sier­ings overve­jelserne og den interne ram­meaf­tale. Det har givet en bedre pri­or­i­ter­ing af opgaver og sikret os en fort­sat god fremdrift.

Kim U. Haan­ings
Ny med­s­tifter hos Port-Safety ApS

Testimonial Kim U. HaaningsMødested for små og store vækstskabere

Vi screener mere end 300 star­tups og matcher de bed­ste med erfarne ledere og små-investorer ved mindst 20 årlige møder.


Reservér plads til næste pitch

Mød os i Forskerparken

Scion DTU
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby