Medlem | Keystones

Vær med til at bygge danske vækstvirksomheder

Som fritidss­port eller pro­fes­sion. Både fysisk og online. Året rundt.


 • 12 måned­ers medlemskab

 • dkk4200,-

  plus moms

 • Kom godt igang. Læs om hvor­dan du får suc­ces med invester­ing i star­tups. Butik­spris: 300 kr.

  Ny medlems­bog: “Angel Business”

 • Mød virk­somhederne både fysisk og online – og netværk med ligesind­ede flere gange om måneden.

  +20 møder

 • Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer +40 til netværket.

  +40 cases

 • Få kurser, tips og tricks fra virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse.

  6 tool­box

 • Få det fulde overb­lik over cases i vores online case over­sigt. Nye cases på ugebasis.

  Case-oversigt

 • Du får adgang til vores værk­tøjskasse samt effek­tive samarbejdspartnere.

  Deal mak­ing

 • Træk på vores mange års erfaringer med f.eks. forhan­dling­sprocesser og værdisætning.

  Dit helt eget sekretariat

Start medlem­skab her

Stadig i tvivl? Du får hele 3 måneder fortrydelsesret!Det siger vores medlemmer

Jeg taler ikke for endnu et offentligt ini­tia­tiv. Jeg taler om at få de dygtige erhvervs­folk fra det pri­vate erhvervs­liv ind på iværk­sæt­ter­sce­nen. Det synes jeg det her netværk giver en ser­iøs mulighed for og det vil jeg gerne støtte op om.

Lars Gud­brand­son
Vicedi­rek­tør i Telia

Testimonial Lars Gudbrandson

NoviPel var ikke lykkedes, hvis ikke Key­stones havde været inde over. Udviklin­gen af NoviPel han­dlede ikke om mig som per­son, men om en ressource som mig. For at pro­jek­tet kunne komme videre, skulle der nogle ruti­nerede ressourcer ind i virk­somhe­den. Det var enormt godt set af Keystones.

Char­lotte Bruun Piester
Nyt bestyrelsesmedlem hos NoviPel

Testimonial Charlotte Bruun Piester

Key­stones bidraget har været langt mere end at føre kom­pe­tencer sam­men. Et solidt erfar­ings­grund­lag og hur­tig respons har også gjort det muligt at levere vigtigt bidrag til finan­sier­ings overve­jelserne og den interne ram­meaf­tale. Det har givet en bedre pri­or­i­ter­ing af opgaver og sikret os en fort­sat god fremdrift.

Kim U. Haan­ings
Ny med­s­tifter hos Port-Safety ApS

Testimonial Kim U. Haanings

Sørg for at infra­struk­turen i virk­somhe­den er parat til vækst i form af sys­te­mer, processer etc.
Læs medlem­sportræt

Maria Sundlöf
Busi­ness angel

Testimonial Maria Sundlöf

Dan­mark er for mig at se et fan­tastisk sted at bygge virksomheder.
Læs medlem­sportræt

Mar­tin O. Mikaelsen
Busi­ness angel

Testimonial Martin O. Mikaelsen

Din suc­ces står og falder ved, om du har valgt at omgive dig med de rigtige mennesker.
Læs medlem­sportræt

Søren Rosen­gaard
For­ret­ning­sud­vikler

Testimonial Søren Rosengaard

Opfat det at være investor som en ny kar­riere; så lær, læs, lyt, forstå, tal og udvikl tanker sam­men med andre.
Læs medlem­sportræt

Steen Ulf Jensen
Stifter af Boxer TV i Danmark

Testimonial Steen Ulf Jensen