+900 risikovil­lige erhvervspro­filer, søger lige nu startup-muligheder

Mød Dan­marks største netværk for risikovil­lige
kom­pe­tencer, som bræn­der for iværksætteri.


Ansøg her


Annon­cér i netværket

Annon­cér efter kom­mer­cielle folk til din ledelse eller bestyrelse i takt med at virk­somhe­den vokser.


Søg rel­e­vante profiler

Søg direkte efter rel­e­vante pro­filer via netvær­kets LinkedIn-gruppe


Mød netvær­ket

Vi inviterer til ca. 20 netværksmøder pr. år samt til aktiviteter i Key­stones Akademi


Rekrutér top­folk på startup-vilkår

Mange star­tups får på et tid­spunkt brug for at udvide deres grundlæggende team og organ­i­sa­tion med virk­somhed­sledere, der har en kom­mer­ciel bag­grund og inter­na­tional erfar­ing. Men de fleste af disse start-ups har ikke de økonomiske midler til at ansætte højt kval­i­fi­cerede virk­somhed­sledere på markedsvilkår. 

 

Her han­dler vi med “sweat equity” 

Erhvervs­livet rum­mer en stor pulje af høj­tud­dannede erhvervs­folk, der er meget inter­esserede i at delt­age i iværksætteri-verdenen. Men de har endnu ikke fået taget det endelige spring. Nogle af dem arbe­jder som men­torer, råd­gi­vere eller råd­givende bestyrelsesmedlem­mer — men mange af dem ønsker at gøre mere på “sweat equity” basis.

Bliv gæst ved næste møde

Kon­takt os i dag
Henriette
Hen­ri­ette Sofia Ingemann
hi@keystones.dk
tlf. 3073 0310

Bliv “ugens case”

Hver uge intro­duc­eres en kval­i­fi­ceret case for hele netværket


Vi har i Open­flow fun­det det helt rigtige match til vores advi­sory board ved at delt­age på Key­stones’ forskel­lige møder. Vi har præsen­teret vores pitch og haft dia­log med en række meget inter­es­sante profiler.

Thomas Bell Ottosen
Open­flow

Testimonial Thomas Bell Ottosen

Efter en suc­ces­fuld Kickstarter-kampagne havde vi akut behov for erfarne for­ret­ning­sud­viklere, som kunne hjælpe os videre fra idé til for­ret­ning. Dem fandt vi i Keystones-netværket.

Søren Larsen
Audio­case

Testimonial Søren Larsen

Key­stones gav os en viden om hvor­dan vi skulle agere i investormiljøet og var med til at påvirke den indle­dende pro­ces mellem os og investor på en meget kon­struk­tiv måde.

Allan Wright
Stu­dio DNA

Testimonial Allan Wright

Mødested for små og store vækstskabere

Vi inviterer til 20 møder om året, hvor nye virk­somheder med væk­stam­bi­tioner søger  kap­i­tal og kom­pe­tencer hos et vok­sende netværk af erfarne ledere og små-investorer med iværk­sæt­tergnist.

Se kalen­der


Hvem søger vi?

  • Din virk­somhed har proof-of-concept og/eller proof-of-business
  • Jeres team behøver dygtige folk inden­ for salg, strategi, inter­na­tion­alis­er­ing, finan­sier­ing, markeds­føring eller forretningsudvikling

Hvad hjælper vi med?

  • Hjælp til at definere de kom­pe­tencer nye virk­somheder behøver
  • Hjælp med den første kon­takt  - eksem­pler på sweat equity-aftaler
  • Annon­cer­ing af virk­somhe­den til ledernetværket
  • Facili­ter­ing af matchmaking-events, hvor virk­somheder pitcher for poten­tielle ledere, co-founders og små-investorer

Mød os i forskerparken

Scion DTU
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby