Vi matcher inve­storer med virk­somheder, der har et ambitiøst og skalér­bart forretningsgrundlag

Konkur­ren­cen om kap­i­talen er hård. Søger du en busi­ness angel, så start med at sende os din investor-præsentation.

Ansøg her
Bliv investor­parat

Key­stones sikrer, at virk­somheder er klar til dia­log med inve­stor­erne. Vi trykprøver idé, poten­tiale, strategi, team, økonomi og investormateriale.


Investor­møder

Vi afk­larer hvilken investor­pro­fil, der matcher virk­somhe­den, screener vores netværk og etablerer møder med inte-resserede investorer.


Forhan­dling

Vi assis­terer i investor­forhan­dlinger samt udar­be­jdelse af term sheet, frem til at pen­gene står på bankkontoen.


Fortæl om din virksomhed 

Send din busi­ness case og så vur­derer vi, om den er rel­e­vant for de inve­storer, vi samar­be­jder med.

Send til info@keystones.dk eller til én af vores medar­be­jdere

(Ind­sendt mate­ri­ale behan­dles med fortro­lighed. Læs samar­be­jd­saf­tale her)

VÆRD AT VIDE

Din kap­i­tal­coach  

Du kan indgå i et kapitalcoach-forløb hos Key­stones og blive hjulpet aktivt i mål


Pro­fes­sion­al­isér kapitaljagten

Mål­ret­tet og sys­tem­a­tisk til­gang til kapitalfremskaffelse


Frigør værdi­fuld tid til forretningen

Undgå for meget støj i den daglige drift og værdiskabelse


Øg dine chancer

Vi øger din række­v­idde med +1000 investorer


Få en døråb­ner med

Vi hjælper dig med at finde nøglen til den rette kap­i­tal på det rette tidspunkt