Søg kap­i­tal, kom­pe­tencer og et væld af nye muligheder

Få mulighed for at blive den næste case, vi deler med netværket


Udfyld ven­ligst alle fel­ter i formularen


Key­stones gav os en viden om hvor­dan vi skulle agere i investormiljøet og var med til at påvirke den indle­dende pro­ces mellem os og investor på en meget kon­struk­tiv måde.

Allan Wright
Stifter af Stu­dio DNA

Testimonial Allan Wright


Fulde navn (skal udfyldes)

Mail (skal udfyldes)

Tele­fon

Virk­somhed­snavn

By

Post­num­mer

Virk­somheds­beskriv­else (problem/løsning, kunder/marked, sta­tus mv.)

Beskriv ven­ligst hvilke kom­pe­tencer, du søger

Til hvilke poster søger din virk­somhed assis­tance? (flere val­gmu­ligheder)
 Daglig drift Daglig ledelse Bestyrelse Advi­sory board Investor Med­s­tifter

Omsæt­ning sen­este 12 måneder (DKK)

Har i før fået til­ført kapital?(DKK)

Kap­i­tal­be­hov (DKK)

Værdis­æt­ning niveau (DKK)

Hvor har i hørt om os?

Ved­hæft investor-præsentation

Ved­hæft cover-billede

Ved­hæft billeder af team

Jeg accepterer Key­stones’ samar­be­jd­saf­tale