Søg kap­i­tal og kompetencer

Vi elsker star­tups– og væk­stvirk­somheder! Kval­i­fi­cerede ansøgere intro­duc­eres for kap­i­tal og kom­pe­tencer via direkte mail, vores online case-oversigt, netværksmøder samt 1–1 møder.Udfyld ven­ligst alle fel­ter i formularen


Key­stones gav os en viden om hvor­dan vi skulle agere i investormiljøet og var med til at påvirke den indle­dende pro­ces mellem os og investor på en meget kon­struk­tiv måde.

Allan Wright
Stifter af Stu­dio DNA

Testimonial Allan Wright


Fulde navn (skal udfyldes)

Mail (skal udfyldes)

Tele­fon

Virk­somhed­snavn

By

Post­num­mer

Virk­somheds­beskriv­else (problem/løsning, kunder/marked, sta­tus mv.)

Beskriv ven­ligst hvilke kom­pe­tencer, du søger

Til hvilke poster søger din virk­somhed assis­tance? (flere val­gmu­ligheder)
 Daglig drift Daglig ledelse Bestyrelse Advi­sory board Investor Med­s­tifter

Kap­i­tal­be­hov (DKK)

Ved­hæft investor-præsentation

Ved­hæft cover-billede

Ved­hæft billeder af team

Jeg accepterer Key­stones’ samar­be­jd­saf­tale