Investornetværk | Keystones


Dansk deal flow til risikovil­lige inve­storer
– fra hele ver­den

Investér fra 50.000 kr. i danske star­tups. Få glæde af vores mere end 10 års erfar­ing som pro­fes­sionelt sekre­tariat for de største danske busi­ness angel netværk.

Ansøg


Bliv medlem og styrk din kar­riere som
pro­fes­sionel virksomhedsbygger

Kval­i­fi­ceret deal flow

Invester­ingsmu­ligheder mål­ret­tet dig — direkte i din indboks.

Ugentlig pitch

Mød cases og øvrige medlem­mer på ugentlig basis.

Pro­fes­sionel matchmaking

Få spar­ring om term sheet, vær­dian­sæt­telse mv. i deal mak­ing processer.

Tool­box: Angel invester­ing som fag

Udbyg færdigheder fra entry til exit gen­nem viden­sud­vek­sling og faglige indlæg.


Lovende invester­ingsmu­ligheder
til risikovil­lige investorer

SCREENING

Screen­ing af mere end 300 virk­somheder om året på vegne af vores medlem­mer

KVALIFICERING

Hjælp til virk­somheder der behøver en fin­pud­sning af deres investorpitchSådan for­løber et typisk investormøde


1. Investor­præsen­ta­tion

Ugens case lev­erer en 10 min. pitch.

2. Spørgerunde

Delt­agerne får afk­laret eventuelle risici og tvivlspørgsmål

3. Work­shop

Inve­stor­erne drøfter casen indbyrdes

4. Spar­ring

Inve­stor­erne deler råd og invester­ingsin­ter­esser med virksomheden

6. Net­work­ing

Udvid dit netværk og del erfaringer med andre investorer.


Få en erfaren aktør bag dig

Key­stones har i mere end 10 år samar­be­jdet med ledende accel­er­a­torer, fonde, inve­storer, råd­gi­vere og iværk­sæt­tere fra hele økosys­temet. Gen­nem årene har vores arbe­jde med over 1000 væk­stvirk­somheder og inve­storer skabt en unik erfar­ingsramme.
Se case-eksempler
Hjælp med at bygge danske vækstvirksomheder