Giv nyt brændstof 

til nye virksomheder

- som fritid­spro­jekt eller profession

Bliv medlem af Dan­marks største netværk for risikovil­lige kom­pe­tencer, som bræn­der for iværksætteri.Gør som +900 andre erhvervsfolk

I 2017 lyder start­skud­det til en ny erhvervs­bevægelse. En gruppe udval­gte erhvervsledere mobilis­eres for at skubbe nye danske virk­somheder i gang. De bræn­der for vækst og iværk­sæt­teri. De har erfar­ing inden for en bred vifte af kom­mer­cielle fagom­råder. De er ledere, som er vil­lige til at kaste sig aktivt ind i en startup som f.eks. CEO, sal­gs­di­rek­tør eller for­ret­ning­sud­vikler på risikovil­lige vilkår. Medal­jen kan være  mede­jer­skab, optioner, suc­cess fees og ikke mindst glæ­den ved at realis­ere en iværksætterdrøm.
Se mødekalen­der

Bliv gæst ved næste møde

Kon­takt os i dag
Henriette
Hen­ri­ette Sofia Ingemann
hi@keystones.dk
tlf. 3073 0310

Hjælp med at bygge danske vækstvirksomheder

Bliv medlem og mød de nyeste favorit-pitches. Både fysisk og online. Året rundt.


 • Medlem­skab

 • dkk4000,-

  ekskl. moms per år

 • Bliv inviteret til faglige arrange­menter samt få adgang til vores økosys­tem gen­nem Linkedin.

  LinkedIn

 • Mød de annon­cerede virk­somheder. Ca. hver uge.

  +20 møder

 • Vi screener et par hun­drede virk­somheder og intro­duc­erer ca. 40 til dig pr. år.

  +40 cases

 • Få det fulde overb­lik over cases i vores nye online case over­sigt. Ny case hver uge.

  Case-oversigt

 • Du får adgang til vores værk­tøjkasse samt effek­tive samarbejdspartnere.

  Deal mak­ingHvor­for blive medlem?

Erhvervs­livet rum­mer en enorm pulje af høj­tud­dannede erhvervs­folk, der er meget inter­esserede i at delt­age i iværksætteri-verdenen. Men de har endnu ikke fået taget det endelige spring. Nogle af dem arbe­jder som men­torer, råd­gi­vere eller råd­givende bestyrelses-medlem­mer — men mange af dem ønsker at gøre mere på “sweat equity” basis.Du har kom­mer­ciel erfaring

Du vil investere tid og kom­mer­ciel erfar­ing i startups

Du er risikovillig

Du er vil­lig til at gå med på sweat-equity-vilkår og opt­jene medejerskab

Du har iværksættergnist

Du vil være med til at bygge noget op fra bunden

Du har investeringssans

Du vil investere tid og evt. min­dre beløb i virk­somheder, du tror på

Jeg taler ikke for endnu et offentligt ini­tia­tiv. Jeg taler om at få de dygtige erhvervs­folk fra det pri­vate erhvervs­liv ind på iværk­sæt­ter­sce­nen. Det synes jeg det her netværk giver en ser­iøs mulighed for og det vil jeg gerne støtte op om.

Lars Gud­brand­son
Vicedi­rek­tør i Telia

Testimonial Lars Gudbrandson

NoviPel var ikke lykkedes, hvis ikke Key­stones havde været inde over. Udviklin­gen af NoviPel han­dlede ikke om mig som per­son, men om en ressource som mig. For at pro­jek­tet kunne komme videre, skulle der nogle ruti­nerede ressourcer ind i virk­somhe­den. Det var enormt godt set af Keystones.

Char­lotte Bruun Piester
Nyt bestyrelsesmedlem hos NoviPel

Testimonial Charlotte Bruun PiesterMødested for små og store væk­st­sk­abere

Vi screener mere end 300 star­tups og matcher de bed­ste med mere end 300 erfarne ledere og små-investorer ved mindst 20 møder om året.


Reservér plads til næste pitch

Mød os i forskerparken

Scion DTU
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby