Han­dels­betingelser

 

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Juridisk navn:
Organ­i­sa­tions­form:
CVR. nr.:
Adresse:
E-mailadresse:
Tele­fon­num­mer:
Etab­ler­ingsår:
Key­stones ApS
Anparts­sel­skab
26107865
Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyn­gby.
info@keystones.dk
+45 8870 8700
2001

2. BETALING

Betal­ing kan ske med føl­gende betal­ingskort: Visa og Visa/Dankort, samt ved bankover­førsel til: 1471 — 3325240261. Obs! Ved bankover­førsel er du ikke beskyt­tet af ind­sigelsesor­d­nin­gen. Læs hvor­for.

 

Key­stones tager ingen gebyrer ved betal­ing med betal­ingskort eller via bankoverførsel.

 

3. LEVERING

Lev­er­ing af dig­i­talt mate­ri­ale sker som udgangspunkt via mail eller Key­stones’ hjemme­side, og mod­tages eller er tilgæn­geligt umid­del­bart efter køb på Key­stones’ hjemme­side, med­min­dre andet er aftalt.

 

4. SÆRLIGE VILKÅR

I forbindelse med køb af medlemsskab, hen­viser vi til Key­stones’ medlemsvilkår, som det for­ventes alle vores medlem­mer har læst og er ind­forstået med. Læs medlemsvilkårene her.

 

5. FORTRYDELSESRET

Der gøres opmærk­somt på, at ved køb af medlemspakker på siden, ophører den 14 dages fortry­delses­ret, idet medlemspakkernes ind­hold anses for lev­eret ved købets gennemførelse.

 

Det for­ventes ved køb af medlemspakker på siden, at man er ind­forstået med oven­stående og at man ved gen­nem­førelsen af et sådant køb tilk­ende­giver en sådan forståelse.

 

6. NOGET GALT MED VORES YDELSER? (REKLAMATIONSRET)

Hvis du ikke er til­freds med en tjen­estey­delse kan du kon­takte os på mail: info@keystones.dk eller på tele­fon­num­mer: +45 8870 8700.

 

Som udgangspunkt har du ikke 2 års rekla­ma­tion­sret på tjen­estey­delser. Du bedes der­for kon­takte os med det samme, hvis du oplever prob­le­mer eller har kom­mentarer til vores ydelser.

 

Du har ret til at få udbedret eventuelle man­gler ved tjen­estey­delsen, som kan tillægges ydelsens beskaf­fen­hed, med min­dre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ans­varlige for.

 

7. PERSONDATAPOLITIK (BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for føl­gende oplysninger:

 

Navn, adresse, tele­fon­num­mer og e-mail adresse.

 

Vi fore­tager reg­istrerin­gen af dine per­son­o­plysninger med det for­mål at kunne levere vores ydelse til dig.

 

Per­son­o­plysningerne reg­istr­eres hos WebCRM A/S og opbe­vares under hele medlemssk­ab­spe­ri­o­den og så længe det er nød­vendigt efter­føl­gende, hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.

 

Når der ind­sam­les per­son­o­plysninger via vores web­site, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykke­lige sam­tykke, således at du er informeret om, præ­cis hvilke oplysninger, der ind­sam­les og hvorfor.

 

Direk­tøren og de ansatte i Key­stones ApS har adgang til de oplysninger, der reg­istr­eres om dig.

 

Den dataans­varlige på ’Keystones.dk’ er Key­stones ApS, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Vi opbe­varer ikke kun­deo­plysninger krypteret.

 

Vi trans­mit­terer ikke kun­deo­plysninger krypteret.

 

Oplysninger afgivet til ’Keystones.dk’ bruges på en sådan måde, der er nød­vendig for opfyldelse af Key­stones’ erhvervs­mæs­sige for­mål. Videre­givelse og salg af oplysninger sker således i det omfang, at det stem­mer overens med Key­stones’ funk­tion som kapital-, kom­pe­tence– og netværks­formi­dler, samt hvad der må kunne for­ventes af en sådan formidler.

 

Som reg­is­trant hos Key­stones ApS har man altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvilke oplysninger, der er reg­istr­eret om dig.

 

Disse ret­tigheder har du efter Per­son­dat­aloven. Hen­ven­delse i forbindelse hermed rettes til Key­stones ApS via e-mail: info@keystones.dk.

 

8. KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette hen­ven­delse til Key­stones ApS på mail: info@keystones.dk eller tele­fon­num­mer: +45 8870 8700. Hvis det ikke lykkes os at finde en løs­ning, kan du give en klage til rel­e­vante nævn på området, såfremt betingelserne her­for er opfyldt.

 

Rel­e­vant nævn:

 

For­brugerk­la­genævnet
Konkur­rence– og For­bruger­styrelsen
Carl Jacob­sens Vej 35
2500 Valby
Tele­fon: 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
Web­site: www.forbrug.dk

 

9. ANSVAR

Key­stones kan ikke pådrage noget ans­var for frem­tidige transak­tioner eller samar­be­jde i øvrigt mellem kun­den og inve­storer eller kon­tak­ter, som er formi­dlet via Key­stones. Ydere­ligere, tager Key­stones ApS for­be­hold for tekniske fejl, pris­fejl og tryk­fejl der måtte fremkomme på Keystones.dk eller mate­ri­ale der­fra, samt force majeure.