Sen­este kundecasesCol­ibo

Lukn­ing af tocif­ret millioninvestering

 

Udfor­dring: Col­ibo var i forbindelse med deres teg­n­ingsrunde udfor­dret tidsmæs­sigt af, at alt fra due dili­gence, cap table, ejer­aftale­forhan­dlinger, ind­sam­ling af teg­n­ing­so­plysninger, under­skrifter, over­førsler m.m. skulle håndteres sam­tidig med den daglige drift.

Løs­ning: Forud for teg­n­ingsrun­den gav Key­stones konkret spar­ring til virk­somhe­dens investorkom­mu­nika­tion. Under selve teg­n­ingsrun­den indgik Key­stones som pro­ceskon­sulent og koor­di­na­tor med ans­var for, at alle de løse ender faldt på plads inden for en aftalt tidsramme.

Om Col­ibo: Col­ibo er en social intranet plat­form, som sikrer effek­tiv viden­del­ing i organ­i­sa­tioner. Dette sker gen­nem hur­tig og let adgang til virk­somhe­dens infor­ma­tioner, kol­le­gaer og værk­tø­jer, fuld inte­gra­tion til virk­somhe­dens eksis­terende IT-infrastruktur, hur­tig imple­menter­ing og en ekstrem høj grad af bruger­ven­lighed. Med 70.000 brugere i 14 lande har Col­ibo på kort tid bevist sig som værende et attrak­tivt og mere bruger­ven­ligt alter­na­tiv hos de virk­somheder, som benyt­ter Microsoft Share­point intranet.

Læs mere her


Colibo

Codesealer

Code­sealer

Invester­ing fra en bred aktionærkreds

 

Udfor­dring: Code­sealer havde på kort tid gjort sig bemær­ket blandt en bred gruppe poten­tielle aktionærer. Hur­tig gjaldt det om at få omsat et stort antal investor­in­ter­esser til en konkret invester­ing, uden at det tog tid fra vigtige opgaver som salg og kundemøder.

Løs­ning: Key­stones over­tog alle investor rela­tions og den daglige investorkom­mu­nika­tion blandt en bred kreds af tilsagns­gi­vere. Key­stones var med til at sikre, at der blev gen­nem­ført fuldteg­n­ing inden for en aftalt tidsramme.

Om Code­sealer: Code­sealer lev­erer en ny type IT-sikkerhedsløsninger særligt til den finan­sielle og offentlige sek­tor. Pro­duk­tet beskyt­ter mod IT-angreb af typen “man-in-browser/Middle”, der repræsen­terer 10% af cyber-kriminalitet — et 500 mia. dol­lar marked.

Læs mere her


MATE.bike

Dan­marks største crowdfunding-kampagne

 

Udfor­dring: MATE.bike behøvede en erfaren spar­ringspart­ner både før, under og efter deres crowdfunding-kampagne. Allerede få dage inde i kam­pag­nen oplevede MATE.bike et overor­dentligt højt afkast af deres Facebook-annoncer. Udfor­drin­gen var at holde snebolden rul­lende under hele crowdfunding-forløbet uden at løbe ind i likviditetsudfordringer.

Løs­ning: MATE.bike indtrådte som medlem af Key­stones led­er­netværk. Key­stones var spar­ringspart­ner både før, under og efter crowdfunding-kampagnen. Under kam­pag­nen hjalp Key­stones med PR, exec­u­tive search, præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale, pitch-træning, investor rela­tions og præsen­ta­tion for medlem­mer af Key­stones netvær­ket, der kunne stille risikovil­lige kom­pe­tencer og/eller kap­i­tal til rådighed. Løs­nin­gen resul­terede i, at MATE.bike fik dækket deres lik­viditets­be­hov i tide.

Om MATE.bike: Smart og fold­bar elcykel, der slog dansk crowdfunding-rekord med pre-salg for +20 mio. kr. via plat­for­men Indiegogo. Det unge søsk­ende­par bag MATE.bike mod­tog efter­føl­gende prisen “Årets Crowd­fund­ing Kam­pagne 2016″ af Dansk Crowd­fund­ing Forening.

Læs mere her


MATE.bike