Case-eksempler

Vi arbe­jder med star­tups i væk­st­fasen og fra alle sek­torer.
Få adgang til +100 kval­i­fi­cerede virk­somheder.


 • 3D print
  Print leg­etøj hjemme fra
 • Vir­tual reality
  Virtuelt sam­le­bånd til indus­tri 4.0
 • Mobilitet
  Den smarte elcykel
 • Lys
  Til fremti­dens smarthomes
 • Biotech
  Opti­mer­ing af biotech produktion
 • Deleøkonomi
  Tag del i fremti­dens smart-cities
 • Mind-Tech
  Ver­dens første intel­li­gente dagbog
 • Indus­tri 4.0
  Gør fremti­dens mask­iner smartere
 • Prop­erty Tech
  Refor­mér udlejningsbranchen

Port-Safety

Match­mak­ing med kom­mer­ciel medstifter

 

Udfor­dring: Port-Safety stod på tærsklen til en inter­na­tional pro­duk­t­lancer­ing. Teamet stod stærkt inden for design og pro­duk­tudvikling, men man­glede en kom­mer­ciel pro­fil, der kunne træde ind som med­s­tifter og være med til at realis­ere Port-Safety’s inter­na­tionale vækstambitioner.

Løs­ning: Port-Safety blev “ugens case” i Key­stones. Det bety­der, at de fik feed­back på præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale og –teknik og blev præsen­teret for medlem­mer af Key­stones både via direkte mail og ved et fysisk medlemsmøde. Resul­tatet blev, at Port-Safety hur­tigt fik iden­ti­fi­ceret deres nye kom­mer­cielle medstifter.

Om Port-Safety: En vedlige­hold­elses­fri og yderst syn­lig red­ningsstige, Life­Lad­der, udviklet med en klar ambi­tion om at forbedre den generelle hav­ne­sikker­hed, globalt.

Life­Lad­der består af syn­tetiske mod­uler, gen­nem­farvet i en stærk gul og UV-resistent farve. I døgnet mørke timer opl­y­ses trin og vanger af en inte­gr­eret sol­celle­drevet lysenhed.


LifeLadder

MATE.bike

MATE.bike

Dan­marks største crowdfunding-kampagne

 

Udfor­dring: MATE.bike behøvede en erfaren spar­ringspart­ner både før, under og efter deres crowdfunding-kampagne. Allerede få dage inde i kam­pag­nen oplevede MATE.bike et overor­dentligt højt afkast af deres Facebook-annoncer. Udfor­drin­gen var at holde snebolden rul­lende under hele crowdfunding-forløbet uden at løbe ind i likviditetsudfordringer.

Løs­ning: MATE.bike indtrådte som medlem af Key­stones led­er­netværk. Key­stones var spar­ringspart­ner både før, under og efter crowdfunding-kampagnen. Under kam­pag­nen hjalp Key­stones med PR, exec­u­tive search, præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale, pitch-træning, investor rela­tions og præsen­ta­tion for medlem­mer af Key­stones netvær­ket, der kunne stille risikovil­lige kom­pe­tencer og/eller kap­i­tal til rådighed. Løs­nin­gen resul­terede i, at MATE.bike fik dækket deres lik­viditets­be­hov i tide.

Om MATE.bike: Smart og fold­bar elcykel, der slog dansk crowdfunding-rekord med pre-salg for +20 mio. kr. via plat­for­men Indiegogo. Det unge søsk­ende­par bag MATE.bike mod­tog efter­føl­gende prisen “Årets Crowd­fund­ing Kam­pagne 2016″ af Dansk Crowd­fund­ing Forening.

Læs mere her


Col­ibo

Lukn­ing af tocif­ret millioninvestering

 

Udfor­dring: Col­ibo var i forbindelse med deres teg­n­ingsrunde udfor­dret tidsmæs­sigt af, at alt fra due dili­gence, cap table, ejer­aftale­forhan­dlinger, ind­sam­ling af teg­n­ing­so­plysninger, under­skrifter, over­førsler m.m. skulle håndteres sam­tidig med den daglige drift.

Løs­ning: Forud for teg­n­ingsrun­den gav Key­stones konkret spar­ring til virk­somhe­dens investorkom­mu­nika­tion. Under selve teg­n­ingsrun­den indgik Key­stones som pro­ceskon­sulent og koor­di­na­tor med ans­var for, at alle de løse ender faldt på plads inden for en aftalt tidsramme.

Om Col­ibo: Col­ibo er en social intranet plat­form, som sikrer effek­tiv viden­del­ing i organ­i­sa­tioner. Dette sker gen­nem hur­tig og let adgang til virk­somhe­dens infor­ma­tioner, kol­le­gaer og værk­tø­jer, fuld inte­gra­tion til virk­somhe­dens eksis­terende IT-infrastruktur, hur­tig imple­menter­ing og en ekstrem høj grad af bruger­ven­lighed. Med 70.000 brugere i 14 lande har Col­ibo på kort tid bevist sig som værende et attrak­tivt og mere bruger­ven­ligt alter­na­tiv hos de virk­somheder, som benyt­ter Microsoft Share­point intranet.

Læs mere her


Colibo

Gekkobrain

Gekko­brain

Investor­mod­ning og investormatch

 

Udfor­dring: Gekko­brain søgte risikovil­lig kap­i­tal og kom­pe­tencer til at realis­ere deres inter­na­tionale væk­st­po­ten­tiale. Udfor­drin­gen var at få udar­be­jdet det rette investor­ma­te­ri­ale og iden­ti­fi­cere de rette inve­storer inden for en over­skuelig tidshorisont.

Løs­ning: Key­stones hjalp med udformn­ing af pro­fes­sionelt investor­ma­te­ri­ale, pitch træn­ing, mål­ret­tet investor-opsøgning og investor­møder i hele Dan­mark. Resul­tatet blev, at Gekko­brain inden for 2 uger fik iden­ti­fi­ceret to rel­e­vante investor­pro­filer, som kort tid efter investerede et mil­lion­beløb hver og tog plads i bestyrelsen.

Om Gekko­brain: Lige nu står 80.000 SAP-kunder med en uover­skuelig opgrader­ing til den nye ver­sion af SAP baseret på big data. De fleste har tilbygget deres egne SAP-systemer med hjem­mekoder og det skaber dyre prob­le­mer, når SAP skal opdateres. Det prob­lem løser Gekko­brain pt, som de eneste i verden.

Læs mere her


Code­sealer

Invester­ing fra en bred aktionærkreds

 

Udfor­dring: Code­sealer havde på kort tid gjort sig bemær­ket blandt en bred gruppe poten­tielle aktionærer. Hur­tig gjaldt det om at få omsat et stort antal investor­in­ter­esser til en konkret invester­ing, uden at det tog tid fra vigtige opgaver som salg og kundemøder.

Løs­ning: Key­stones over­tog alle investor rela­tions og den daglige investorkom­mu­nika­tion blandt en bred kreds af tilsagns­gi­vere. Key­stones var med til at sikre, at der blev gen­nem­ført fuldteg­n­ing inden for en aftalt tidsramme.

Om Code­sealer: Code­sealer lev­erer en ny type IT-sikkerhedsløsninger særligt til den finan­sielle og offentlige sek­tor. Pro­duk­tet beskyt­ter mod IT-angreb af typen “man-in-browser/Middle”, der repræsen­terer 10% af cyber-kriminalitet — et 500 mia. dol­lar marked.

Læs mere her


Codesealer

Radicover

Radi­cover

Klar til syn­dik­er­ing med 15 investorer

 

Udfor­dring: Radi­cover stod på tærsklen til at udvide inter­na­tion­alt – særligt på det amerikanske marked, hvor storkun­der som Wal­mart havde udtrykt inter­esse. Udfor­drin­gen var der­for, at tiltrække kap­i­tal og erfarne folk hur­tigt, som kunne hjælpe med at imødekomme efter­spørgslen fra inter­na­tionale kun­der og distributører.

Løs­ning: Key­stones sendte Radi­cover på sce­nen til Dan­marks Busi­ness Angel Årsmøde 2017 og faciliterede en deal­mak­ing runde, hvor lead investor og 14 inve­storer på kort tid blev iden­ti­fi­ceret. Op til selve dagen havde Key­stones sikret, at investor­ma­te­ri­ale og pitch var på højeste niveau.

Om Radi­cover: Udvikler og pro­duc­erer anti-mobilstrålingsløsninger – f.eks. cov­ers til trådløse appa­rater, som mobil­tele­foner, tablets eller babyalarmer. Pro­duk­terne er udviklet sam­men med anerk­endte pro­du­cen­ter af bl.a. luft– og rum­fart­ste­knologi og testet og effekt-dokumenteret på de førende uafhængige og god­k­endte test­lab­o­ra­to­rier i verden.

Læs mere her

Kom­plet case oversigt

Som medlem får du adgang til +100 kval­i­fi­cerede virksomheder

Bliv medlem

Caseoversigt