DEAL FLOW TIL BUSINESS ANGEL NETVÆRK 

- i alle lan­dets regioner

Key­stones trækker på flere års erfar­ing som professio-nelt sekre­tariat for flere af de danske busi­ness angel netværk.Bliv medlem af ét eller flere lokale busi­ness angel netværk og indled din kar­riere som
pro­fes­sionel busi­ness angel.

Angel invest­ing som fag

Udbyg færdigheder fra entry til exit gen­nem viden­sud­vek­sling og faglige indlæg.

DVCA-medlem

Medlem­skab af Dan­ish Ven­ture Cap­i­tal Asso­ci­a­tion er ind­klud­eret i dit BAN-medlemskab.

Pro­fes­sionel matchmaking

Invester­ingsmu­ligheder mål­ret­tet dig — direkte i din indboks.

Faste netværksmøder

Værdi­fuld rela­tion­sop­bygn­ing på tværs af brancher og kompetencer.


Spæn­dende invester­ingsmu­ligheder
til risikovil­lige investorer

SCREENING

Omhyggelig behan­dling af hen­ven­delser fra virk­somheder på vegne af busi­ness angels

KVALIFICERING

Hjælp til virk­somheder der behøver en fin­pud­sning af deres investorpitchSådan for­løber et typisk investormøde


1. Velkom­men

Ori­en­ter­ing fra for­man­den. Velkomst til nye medlem­mer og gæster.

2. Faglige indlæg

Højak­tuelle temaer i branchen. Vigtige værktøjer.

3. Net­work­ing

Udvid dit netværk og del erfaringer med andre investorer.

4. Pitch-runde

Nøje udval­gte virk­somheder lev­erer 10 min. pitch.

5. Mid­dag

Tra­di­tio­nen tro run­des af med mad og drikke for enhver smag.


Solide rød­der ud i Vækst-Danmark

I mere end 10 år har Key­stones været en del af det danske investerings-økosystem.  Vi har arbe­jdet med over 1000  væk­stvirk­somheder og
inve­storer og har deri­gen­nem opbygget solide referencer.

Klik på ikonet til højre for at se et udvalg af disse.


Se vores referencer